برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهسا خسروی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلافی کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

2 سرتاسر ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

3 همزمان ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

4 اقدام ١٣٩٧/١١/٠٢
|

5 پیش پا افتاده ١٣٩٧/١٠/١١
|

6 پر سابقه، کارکشته ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

7 ناکارآمد ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

8 کوتاه مدت ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

9 پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

10 چرا که... ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

11 از کوره در رفتن ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

12 آسیب رسان ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

13 (کامپیوتر) ربات عنکبوتی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

14 نرم افزار، اپلیکیشن ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

15 حائز اهمیت ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

16 تولید کننده، سازنده ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

17 رغبت ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

18 مملو ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

19 رهاسازی ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

20 نقص ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

21 بهبود ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

22 بررسی ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

23 تامین ١٣٩٧/٠٨/١٢
|