انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مینا علمداری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 احتمال شانس

به احتمال زیاد= با شانس بیشتر
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

2 محاسبه بدست آوردن ، پاسخ دادن ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

3 مقایسه همسنجی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

4 دوران چرخش ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

5 وجه های جانبی در ریاضی : پهلوهای کناری ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

6 ثبت کردن نگهداری کردن، نگهش کردن، بیان کردن، بیانور شدن، بیانور بودن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

7 قانون راهبرد، روش نما، فرمان نما، دستورنما ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

8 تخلف فرمان گریزی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

9 ثبت نگهش ، بیانور ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

10 معلوم آشکارا، بینا ، روشنا ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

11 مجهول ناپیدا، پنهان، جویان ، جویش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

12 مقایسه کردن همسنجی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

13 محاسبه کردن بدست آوردن، پاسخ دادن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

14 متغیر دگرپذیر، دگر جو ، دگریاب،دگر وار ، دگرخواه، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

15 معین آشکارا ، روشنا ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

16 هندسه اندازش، چینِش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

17 ریاضی دان پردازشجو ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

18 ریاضی پردازشان ، پردازان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

19 ریاضیات پردازان، پردازشان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

20 حساب پردازش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

21 حسابدار پردازشگر
این فرد دایم به تغیر و ثبت و پردازش اعداد و ارقام می پردازد.
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

22 حسابداری پردازشی،
چون این علم با پردازش و تغیر و ثبت دایم اعداد و ارقام سرو کار دارد
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

23 نامعادله بی ترازی، ناترازی، ناهمترازی، همتراز نبودن، بی همتراز، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

24 معادله همترازی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

25 دوران ساعت وار دوران راستگَرد، چرخش راستگرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

26 دوران غیر ساعت وار دوران چپ گرد ، چرخش چپ گرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

27 خنثی ناکارا، هیچانه، هیچوار، پوچوار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

28 تعویض پذیری جابجایی، جابجا پذیر ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

29 توزیع پذیری پخشی، پخشان، پخش نمایی
در ریاضی: پخشی، پخش نمایی
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

30 شکل نگارین ، نگارا ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

31 مساحت پوشینه، پوشانه، رویه، پهنگی، رویگی،روسنج ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

32 جسم پیکره ، وجودین ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

33 سطح پهنه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

34 متشابه در ریاضی : جملات متشابه جبری = جملات همجنس ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

35 عبارت گزیده، نوشته ، نوشتار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

36 جبر رسته، رشته ، رشته گون ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

37 اتحاد جبری همگون ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

38 ترکیب پیوستار، همپیوند، همپیوست. ( به هم پیوستن ) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

39 تجزیه پارَستار، پارانه ( پاره پاره کردن ، تکه تکه کردن)، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

40 مشترک همداشت، همدار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

41 نتیجه بیانیه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

42 عملیات کارکرد، کارکردها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

43 استدلال کردن بیانگر بودن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

44 اثبات کردن بیانگر بودن ، بیانش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

45 اثبات مسئله بیانگر ، بیانِش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

46 اثبات بیانِش ، بیانگر ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

47 مسئله بیانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

48 صحیح درسته، ( در ریاضی اعداد صحیح = اعداد درسته) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

49 به احتمال زیاد با بیشترین گمان، با بالاترین گمانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

50 اجتماع انباشت، همیار ( در ریاضی: اجتماع ( دو مجموعه)= انباشت) ( اجتماع دو مجموعه می شود یک مجموعه ی جدید که از انباشته شدن اعضای هر دو مجموعه درست شود ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

51 اشتراک همداشت ( در ریاضی : اشتراک( دو مجموعه) = همداشت) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

52 مرکز کانون ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

53 رابطه پیوند ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

54 تمرین کردن بازبینی کردن، بازنویسی کردن ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

55 تمرین بازنویس، بازبین، بازبینی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

56 ترکیبی آمیخته ، درهم ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

57 مطرح بیان ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

58 مطرح کرد بیان کرد ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

59 وجه در ریاضی ، پهلو . ( وجه های جانبی = پهلوهای کناری) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

60 هذلولی
گنبدی، گنبدین ، تپه ای ، تپه وار

(شکلی تقریباً شبیه به دو تپه یا گنبد، که روبروی هم باشند. مانند دوپرانتز برعکس، مانند )( .
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

61 هذلولی وار گنبد وار ، تپه گون ١٣٩٧/١٢/٠٧
|