برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mina Farahani

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همون طور که میگن... ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

2 خواستار چیزی بودن (خرید، دوست شدن...)
مثل:
-Are you married?
well, I'm on the market, are you interested?
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

3 زورِ بازو ١٣٩٩/٠١/٢١
|