برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معصومه علیخانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیری پویا- ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 قادر ساختن.امکان دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

3 مقادیر مختلف بزرگی ١٣٩٩/٠١/٠٦
|