برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد کوشکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 امبروسيا را بطرس و ارطاماسيا نيز می ‏نامند و آن گياهی است علفی با شاخه‏ هاى زياد به درازاى سه وجب، برگ آن به برگ سداب شباهت دارد و به ساق آن نزديك اس ... ١٣٩٨/١٢/١١
|

2 در کتاب هدایت المتعلمین فی طب جناب اخوینی این کتاب را به بقراط نسبت داده است. صفحه 435 ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

3 هدایت المتعلمین فی طب : انضام آن است كه مجاري به داخل خود كشيده شود بخاطر خشكي يا گرفتگی يا ورم كه در تنة مجراي بوجود آید مثل خناق گلو صفحه 192
ب ...
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

4 فارح خوردن و اين آن است كه دو نفر پشت در پشت هم قرار دهند و بغلهاي دست يكی با ديگری را در هم می کنند و مثل حمال گاهی اين آن را برمی دارد و گاهی آن ای ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

5 كوز هندى كه ورا نارجيل خوانند.هدایت المتعلمین فی طب ص 162 ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

6 کوز = جوز یعنی گردو ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

7 غجی یعنی شیر زنه . هدایت المتعلمین فی طب ص 167 ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

8 روينه‏ گياهى است چند ساله به ارتفاع 100- 30 سانتى‏متر ساقه آن افراشته، برگها متناوب، باريك، بيضى، دراز، نوك تيز ...
اين گياه در جنگلهاى مناطق معتد ...
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

9 و به [تدریس ] کندن شکم مشغول می شوم كه آن را به يوناني ديسانتري گويند.هدایت المتعلمین فی طب صفحه 403
دیسانتری یعنی اسهال خونی
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

10 كرفس چندين نو است: كوهی، بيابانی، كاشتنی، و نوعی در آب يا كنار آب رويد كه اين نو اخير از كرفس كاشتنی بزرگتر است و تأثير هر دو برابر است. نوعی ديگر ... ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

11 در متن کتاب هدایت المتعلمین صفحه 362 نانخواه و کرویا در کنار هم برای درمان باد شکم ذکر شده پس نانخواه و کرویا یکی نیستند ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

12 برك اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337 ١٣٩٧/١١/٠١
|

13 برك اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337 ١٣٩٧/١١/٠١
|

14 اخوینی می گوید : "بقراط می كويد كه ذات الريه بيشتر بلغمی بود و ذات الجنب از مرّه یعنی گش‏ " در واقع گش و مره ( صفرا ) را یکی میداند. هدایت المتعلم ... ١٣٩٧/١٠/١٨
|

15 کتاب ابیدیمیا مربوط به جالینوس است اخوینی در کتاب هدایت المتعلمین فی طب می فرمایند: "جالينوس به تفسير اين فصل [سل] را از بقراط حكايت ميكند در كتاب ا ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

16 درصفحه 278 متن کتاب هدایت المتعلمین بنام کندر توضیح داده شده ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

17 صفت ذوالخطاطيف. تخم كرفس و انيسون و نانخواه و فقاح الادخر و اصل سوسن و دارصینی و حماما و زراوند طویل و شب يمانى و هزار اسفند و مر صافی و سلیخه و زعفر ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

18 . روش ساخت شلیثا : قرصی بسیار نيكو برای اين بيماري(صرع) است ؛ بگيرد شحم حنظل واسطوخودوس و بیضه سگ آبی از هر کدام برابر به وزن يك دِرم ، ایارج فيقرا ب ... ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

19 شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار ... این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 317. ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

20 شربین:شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار ... این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 317. ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

21 افشره درختی است که آن را شربین می گویند. جلد 2 قانون ابن سینا ص 291 ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

22 فوت کن، نفس بگش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

23 چو ثولول‌ كه‌ بر عضوي‌ پديد آيد و ثولول‌ را به‌ شهر من‌ گندمه‌ گويند و چون‌ گوشت‌ فزوني‌ يا ثولول‌ كه‌ زندرون‌ بيني‌ رويد.ذخیره خوارزمشاهی 6 جلدی چاپ ... ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

24 بيمارى بوذ كی او را سورنك خوانند و ناصور خوانند و سبب وى خونی بوذ سودائی.هدایت المتعلمین فی طب ص 293 ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

25 نوع دوم (رمد) روی تمام قرنيه را می گیرد اما رقیق است مثل ابر کم حجم و اين را غمامه می خوانند . هدایت المتعلمین فی طب ص 273 ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

26 دياقوذا يعني شراب خشخاش . هدایت المتعلمین فی طب ص 269 ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

27 قرار دهند ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

28 فرار کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

29 ودن كوهي كه آن را كاكوتي خوانند . هدایت المتعلمن فی طب ص 262 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

30 گیاهی است از تیره ٔ گندمیان که دارای خوشه های کوچکی میباشد. نباتی است یکساله و دانه های آن مدت مدیدی قادرند که قوه ٔ نمای خود را حفظ نمایند. ؛ زوان . ... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

31 فدم يعني گنگ . هدایت المتعلمین ص 254 ١٣٩٧/٠٥/١١
|

32 و امکان دارد كه اين بالا آمدن بخارهاي بلغَمي غلیظ از معده يا از اندامي ديگر به سمت مغز بر آمده باشند و اين شخص در خواب خفه می گردد و اين بيماري را در ... ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

33 و امکان دارد كه اين بالا آمدن بخارهاي بلغَمي غلیظ از معده يا از اندامي ديگر به سمت مغز بر آمده باشند و اين شخص در خواب خفه می گردد و اين بيماري را در ... ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

34 اين بيماري است مانند سرسام گرم و از صفراي سوخته كه در مغز جمع شده بوجود می آید و انسان را ترسو و بدگمان كرده و در آخر ديوانه می كند ولكن با تب است و ... ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

35 اين آماسي در ابتدای مغز ، از ماية آميخته از صفرا و بلغَم است مانند آن تب كه آن را غب غير خالص می خوانند و نشان اين بيماري آن است كه بيمار به آن می ما ... ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

36 پرند - چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود. ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

37 چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود. ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

38 بدانكه معني خوذه سردردي باشد كه همه سر ناگهاني درد خيزد . هدایت المتعلمین فی طب ص 231 ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

39 به حجر ارمني مراجعه شود - یعنی لاجورد شسته . هدایت المتعلمین فی طب ص 227 ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

40 نمك هندی سیاه رنگ است ولی سیاهش نفطی نیست در گوهر سیاه است . کتاب قانون ج 2 ص 227 ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

41 اسفناج رومی به نقل از ذخیره خوارمشاهی صفحه 1031 ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

42 دارویی تلخ مانند صبر که آب منجود درختی است شبیه مغیلان ١٣٩٧/٠٣/١٠
|

43 براده فلزات ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

44 زخم و قرحه ای كه بر سر و روی پدید آید ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

45 بمالی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

46 اين بيماريي است كه موي سر و ابرو و ريش را میریزاند تا پوست از موي برهنه گردد و اين بيماري از صفراي تُند گشته می باشد
هدایت المتعلمین فی طب صفحه 205
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

47 (الحاوي) = دركتاب صيدنه آمده است : قير را ازقعر درياها بيرون آورند و كشتي ها را با آن بيندايند ونوعي ازآن رابادوكها مي مالند و برخي هم زفت خشك راقيرگ ... ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

48 قانون ابو علی سینا : تف که دیگران آن را بزاق ما آن را تفث نامیده ایم ١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

49 غار و غور - قار و قور ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

50 ذخیره خوارمشاهی : دست و پا ی و هم تن کشیدن و دراز کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|