برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محیط انسان ساخت، محیط مصنوع ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

2 چای سرد، یه جور نوشیدنی خنک هست. ١٣٩٨/١٠/١٧
|

3 لیگاند چنددندانه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

4 مشخصات فني روية جوشكاري(Welding Procedure Specification-WPS) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

5 مدرك كنترل كيفي دستورالعمل ( Procedure Qualification Records-PQR ) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

6 (American Welding Society ( AWS
انجمن جوشكاران آمريكا
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

7 چاله جوش(در جوشکاری) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

8 رویه جوش (اصطلاح جوشکاری) ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

9 حوضچه جوش ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

10 to not feel confident about what to do or how to behave ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

11 دون دون شدن پوست
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

12 اورئولین
Aureolin=(sometimes called cobalt yellow) is a pigment sparingly used in oil and watercolour painting
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

13 نوعی نشانگر ژنتیکی: IRAP = چندشکلی تقویت‌شده بین رتروترانسپوزونی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

14 نوعی توالی ژنتیکی: ASAP = الل خاص همراه آغازگر ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

15 نوعی توالی ژنتیکی: ISTR = توالی تکراری معکوس برچسب‌گذاری شده ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

16 نوعی نشانگر ژنتیکی: SNP = چندشکلی تک نوکلئوتیدی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

17 نوعی نشانگر ژنتیکی: VNTR = توالی پشت‌سرهم تکراری تغییرپذیر ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

18 نوعی نشانگر ژنتیکی: OP = چندشکلی الیگونوکلئوتید ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

19 نوعی نشانگر ژنتیکی: SSR = توالی‌های تکراری ساده یا ریزماهواره‌ها ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

20 نوعی نشانگر ژنتیکی: AFLP =چندشکلی طولی قطعات تکثیریافته ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

21 نوعی نشانگر ژنتیکی:RFLP = چندشکلی طولی قطعات برش‌یافته ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

22 نوعی نشانگر ژنتیکی: RAPD = چندشکلی قطعات دی‌ان‌ای تکثیریافته تصادفی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

23 . to maintain one's calmness or sanity
I don't know if I can hold myself together through another horrible day like this one. I don't know how sh ...
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

24 کشت رویان ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

25 کشت پینه ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

26 باززایش ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

27 ریزتکثیری ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

28 کالوژنز ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

29 ریزوبیوم رایزوژنز یک باکتری خاک گرم منفی است ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

30 کالوس حاصل از جنین بالغ ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

31 باززایی گیاه ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

32 آویزه‌بند (در گیاه شناسی) ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

33 تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

34 بافت مستعد اولیه ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

35 جنین زایی سوماتیک ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

36 رویان‌زایی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

37 برتخم‌نشینی یا تخم‌خوابی اشاره به فرایندی دارد که طی آن برخی جانوران تخم‌گذار بر روی تخم‌هایشان می‌نشینند ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

38
Cross-generational refers to pairings with a big age difference or between characters from different generations.
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

39 تعداد نسل در یک سال را ولتینیسم می نامند./خواب یا دفعات تخمگذاری در سال ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

40 میان نسلی، میان دودمانی. ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

41 ترنس جنریشنال(انتقال بین نسلی) ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

42 پلی فنیسم به تغییرات فصلی در رنگ یا ساختار یک جاندار اشاره دارد .
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

43 تناوب نوری، فِتوپِریودیک ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

44 اندازه گیری ولتاژ بر حسب زمان (کرونو پتانسیومتری) ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

45 شیمی-شکافت آب ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

46 تریمریزاسیون یا سه‌گانه سازی ١٣٩٨/٠٩/١٠
|