برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیحه نخلی

ملیحه نخلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اهل لهستان ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

2 رو مد بودن،با توجه به آخرین مد روز لباس پوشیدن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

3 خسیس .متضاد generous ١٣٩٨/١٠/١٦
|

4 خطی که دریا و آسمان را از هم جدا میکند. ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

5 Die in water because you can't breathe ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

6 سطح ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

7 Extremely ١٣٩٨/١٠/٠٩
|