برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ATRIN

ATRIN من آترین هستم
14 سالمه
زبان انگلیسیم خیلی عالیه!
تا سه ماه دیگه آیلتس رو میگیرم و به یاری خدا مدرک زبانم رو هم میگیرم.
سعی میکنم حداقل روزی 10 کلمه براتون به اشتراک بزارم.
I LOVE YOU...

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تماشاچی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 حد

حدود

مرز ها
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 فراتر از مرزها ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 منظره
،،،،،،،
نمایش
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

5 برتر
،،،،
فراتر
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

6 رشته تحصیلی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

7 برخاستن
روی دادن
اتفاق افتادن
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

8 مقایسه : compare means
صفت های مقایسه ای : comparatives adjectives : مانند : .The less 80s pop music I hear , the bet ...
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

9 ناخواسته شنیدن ، به گوش خوردن صدایی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

10 یهویی شنیدن ،
ناگهانی به گوش رسیدن،
ناخواسته شنیدن،

نکته: بعضی هاا فکر می کنند معنی overheard یعنی گوش دادن...:/ ( اما این معنی اشتباه ...
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

11 موسیقی رَپ:) ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

12 با دقت و تمرکز به چیزی نگاه کردن
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

13 یافتن
دست یافتن به چیزی
کشف کردن
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

14 تک ، مجرد ، مستقل ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

15 همراه شدن

برای مثال : Ruddick and Litman CAME UP whit the idea
رودیک(اسم یک شخص) و لیتمن(اس ...
١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

16 فیلمی با طول زیاد، فیلمی با مدت زیاد ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

17 غیره، ادامه جمله ای، سایر ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

18 بدون ترس ، جرأتمندانه ، بی باک و جسور ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

19 اولیه
اولین
پایه
برای مثال:فکر(ایده) اولیه ، اولین ایده، ایده اصلی ، ایده پایه:Basic idea
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

20 آنچنان ... که ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

21 آنقدر...که ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

22 زیاده روی کردن در بیان جملات...
شور چیزی را در آوردن...
افراط
برای مثال:
!.its such a great show that i bought all eight seasons
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

23 بعید ، غیر میسر ، دور از ذهن ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

24 تاثیر گذار،موثر،سوزناک ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

25 استنشاق کردن،القا کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

26 کلیشه ای،معمولی ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|