برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مقدسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 if something is light , it does not weigh much and so is not heavy ١٣٩٦/٠٤/٢٧
|