برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

😊😊😊MH

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 a subject in uniersity ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

2 برآورده شدن آرزو ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

3 ارسال کردن- منتقل کردن ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

4 در برخی از موارد sweet به معنای بامزه آست
like:he's as sweet as hunny
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

5 When a person feel trrible ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

6 جذاب -گرایا ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

7 برآورده کردن آرزو ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

8 کندن -درآوردن کفش ١٣٩٧/١٢/٢١
|

9 نخوردند ١٣٩٧/١٢/٢١
|

10 محلی که در آن آتش درست می کنند یا در آن نان میپزند (تنور آتشی ) ١٣٩٧/١٢/٢١
|

11 هویج ها ١٣٩٧/١٢/٢١
|