برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mohamad daichi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پست ١٣٩٩/٠١/١١
|

2 فیلم ساز ١٣٩٩/٠١/١١
|

3 goose جمعش میشه geese
geese immigrate in winter by nature
١٣٩٩/٠١/١١
|

4 بابا مجید این جا میشه غاز غاز
١٣٩٩/٠١/١١
|

5 روده بر کننده بسیار خنده دار ١٣٩٩/٠١/١١
|

6 حلقه فیلم ١٣٩٩/٠١/١١
|

7 مواد نمیشه گفت در اصل مخفی کردن
why u try to stash the drug

١٣٩٩/٠١/٠٩
|

8 احمق ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

9 اصطلاح رانندگی جلوش نپیج ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

10 قدر نشناس ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

11 دهان کسی رایگان
the theives gagged the owner
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

12 سرقت کردن البته چیزهای با ارزش و مسلحانه ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

13 کس کشی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

14 برای همیشه forever forgood ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

15 لاس زدن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

16 دیوانه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

17 خلاصه بگم بی اجازه وارد ملک کسی شدن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

18 i tried baking a cake with mixture of a sack of wheat flour and one white egg ans some sugar ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

19 خصومت دشمنی داشتن
feud
fuel سوخت
feud with sbover sth
our tribes feud with eachother over the territory
١٣٩٩/٠١/٠١
|

20 مصیبت ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

21 اعلام یا اعلان کردن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

22 خدمتکار ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

23 مزدور کسی که برا پول هر کاری بکنه ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

24 مرموز یا اسرار آمیز
this is a mysterious house and i can hear screaming of ghosts everynight
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

25 دست به دست کردن چیزی
pliz pick up one and hand around the rest
١٣٩٨/١٢/٢١
|

26 ریاکار ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

27 she's hale and heartyاون سالم و سلامت ١٣٩٨/١٢/١٧
|

28 آشفته پریشان ١٣٩٨/١٢/١٦
|

29 خیس کردن یا شدن ١٣٩٨/١٢/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 furious
• He is furious at the way his wife has been treated.
• اون از این طوری که همسرش رفتار کرده است عصبانی هست
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

2 furious
• Furious citizens rioted, setting fire to buildings and looting shops.
• شهروندان خشمگین شورش کردند و ساختمان هارو با آتش کشیدند و مغازه هارو غارت کردند
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

3 insatiable
• She had an insatiable hunger for knowledge.
• اون اشتیاق سیرنشدنی برای دانش داشت
١٣٩٨/١٢/١٨
|

4 lavatory
• May I use your lavatory I'm bursting!
• ممکنه از دست شویی تون استفاده کنم دارم میترکم
١٣٩٨/١٢/١٥
|