برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد عزیزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در یک چشم به هم زدن،در یک آن،
.I will be here in a giffy
١٣٩٦/٠٧/٢٢
|

2 از زیر کار در نرو.
ماس مالی نکن.
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

3 باران شدیدی در حال باریدن است. ١٣٩٦/٠٧/١٦
|

4 گفتنش ساده است.
١٣٩٦/٠٦/٣٠
|

5 بیایید کینه وکدورتها را دور بریزیم. ١٣٩٦/٠٦/٢٥
|

6 اسمم رو عوض خواهم کرد. ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

7 ماس مالی نکن ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

8 بیا کینه ها و کدورت ها را فراموش کنیم. ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

9 بی خیال ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

10 مگر از روی جنازه من رد بشی. ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

11 کاری که می گویم انجام بده. ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

12 بی تفاوت ،
.My husband is indiffrent to me
همسرم به من بی تفاوته.
١٣٩٦/٠٦/١٦
|