برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 "side plate" معادل مناسب "پیش دستی" ١٣٩٦/١٠/١٨
|