برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر محمد خرمی

روانشناس
Khorrami@rocketmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از این طرف ...
. a polite thing to say when you are
leading someone somewhere

Examples: Your table is ready. Right this way. Your waite ...
١٣٩٨/١١/٢٨
|

2 آیا احیانا می دونی که ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|

3 باردار بودن. حامله بودن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

4 یک چیز آزار دهنده که از شدت آن کم شود.
١٣٩٨/١١/٢٥
|

5 Commonly used it by 'bad boys' or 'gangsters'. 'Bless' has many meanings with different people and different conversations.
'It's bless' usually ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

6 باور کردم ١٣٩٨/١١/٢٥
|

7 شایستگی ١٣٩٨/١١/٢٤
|