برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد شمس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حباب (مکانیکی پمپ) ١٣٩٧/١١/١٩
|

2 چند تجهیز که به همدیگر ارتباط و تاثیر داشته باشند.( ابزار دقیق - شیمی) ١٣٩٧/١١/١٥
|

3 بدون املاح ١٣٩٧/١١/١٥
|

4 جوشیدن
حباب دار شدن
(شیمی)
١٣٩٧/١١/١٥
|

5 دفن (شیمی - رادیو اکتیو) ١٣٩٧/١١/١٥
|

6 حرکتی برای لرزیدن یا مخلوط کردن مایع
١٣٩٧/١١/١٥
|

7 جداکننده از... (شیمی) ١٣٩٧/١١/١٥
|

8 اتفاق غیر منتظره(شیمی) ١٣٩٧/١١/١٥
|

9 یک تنظیم کننده بافر داخلی ١٣٩٧/١١/١٥
|