انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمدرحیم ریگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برونش کارت ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

2 برونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

3 درونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

4 رهگذری ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

5 شهسوار: سوارکارماهروهمچنین اسمی است برای مردان (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

6 دستکرد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

7 ارزش ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

8 لوت: دشت بی آب وعلف (بلوچی)
لوتی:تشنگی شدید (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

9 مسجد: مسیت (بلوچی)masit ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

10 چهلتن: (چلتن تلفظ بلوچی)بزرگترین قله کوه آتشفشانی تفتان شهرستان خاش بلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

11 هوده :سود
ناهوده: بی فایده (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

12 دسترنج ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

13 مالک :خداوند
خداوندمغازه: صاحب مغازه(کلمه خداوندبه معنای صاحب درحال حاضردرزبان بلوچی رذایج است)
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

14 تفتان :قله آتشفشانی واقع دربلوچستان در نزدیکی خاش که گاهی بخار های گرم از دهانه آن خارج میشود .
، نام روستایی دربلوچستان پاکستان
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

15 خواش: نام قدیم شهرستان خاش دربلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

16 بالاچ: درزمان اشکانیان به امرای آن زمان ارد اول یا ارشک اول یا بالاچ اول می گفتندکه عربهاچون چ نداشتندآنرا بلاش می گفتندبه هرحال کلمه ی بالاچ دربین ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

17 سایه بان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

18 لخت ،برهنه (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

19 لوک:شترنربارکش دربلوچی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

20 انگشت وسطی: میان انگشت ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

21 انگشت کوچک :جوج انگشت(جوجه) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

22 اسکلت:استخوان پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

23 پزشک داخلی: پزشک درون پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

24 کرده :(دربلوچی فعلی وفارسی قدیم به معنی دسته وگروه می باشد.
سرکرده : سردسته ، سرگروه
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

25 دیگر: عصر(بلوچی فعلی وفارسی قدیم ) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

26 هجری قمری: کوچش ماهینه ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

27 هجری شمسی:کوچش خورشیدی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

28 نیروزا ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

29 دادار: دربلوچی به معنی بخشنده است البته باتلفظ داتار ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

30 راسخ: رخنه کننده ،نافذ
رسوخ: رخنه ، نفوذ
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

31
تازی: عرب
تازی: تازنده
تازی: دربلوچی به یکنوع سگ باریک اندام گفته می شودکه موهای بدنش خیلی کم ،بسیارتیزروبرای شکارحیواناتی مانندخرگوش وآهو ...
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

32 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

33 خسر(بضم خاوسین): پدرزن یاپدرشوهر
خسرزاده:برادرزن یابرادرشوهر(داماد)
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

34 براخوش زاده :برادرزاده ی مادرزن یامادرداماد(چه دخترچه پسر) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

35 گرده ی زمین :(بکسرگاف ودال) کره ی زمین ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

36 ماندگاری ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

37 دراصل پفیوزاست وبه معنی دیوث است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

38 اشکوبه گان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

39 برابانوزاده(برادرزاده ی زن (چه دختر،چه پسر)
پسربرابانو:پسربرادر زن
دختربرابانو:دختربرادر زن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

40 برابانو:برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

41 نوت :پول کاغذی دربلوچی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

42 یکی ازشهرهای مهم بلوچستان درمنطقه ی مکران می باشدوعلت نامگذاری آن به خاطروجودقلعه های باستانی حاکمان منطقه می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

43 کامپول یاکامپک :kampack.or. kampol (بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

44 دده بانو:خواهرزن
دده بانوزاده :خواهرزاده ی خواهرزن(چه پسرچه دختر)
دختردده بانو:دخترخواهرزن
پسردده بانو:پسرخواهرزن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

45 دده داماد: خواهرداماد
دده دامادزاده: خواهرزاده ی داماد(چه پسر،چه دختر)
پسردده داماد:پسرخواهرداماد
دختردده داماد:دخترخواهرداماد
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

46 دده مام زاده :دخترخاله ،پسرخاله
دختردده مام: دخترخاله
پسردده مام : پسرخاله
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

47 دِگار:دربلوچی به معنی زمین می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

48 دربلوچی گهرت (بضم گاف وهاوسکون را)به معنی شجاع می باشد.ونشان دهنده ی قدمت آن بیشترازکلمه ی گردمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

49 برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

50 برادرداماد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

51 عمه :دده بابا
دده بابازاده :دخترعمه ،پسرعمه
پسردده بابا :پسرعمه
دختردده بابا:دخترعمه
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

52 براباب(برادرپدر)
براباب زاده (دخترعمو،پسرعمو)
دختربراباب(دخترعمو)
پسربراباب (پسرعمو)
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

53 (دده مام) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

54 پزشک مان
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

55 کشک سیاه بسیارترش ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

56 دربلوچی به معنی سخن است. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

57 باکسر شین دربلوچی به معنی پخش می باشد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

58 تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

59 پزشک تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

60 تن شکافی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

61 گندزده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

62 بلغاک (بضم با) اسمی است مذکر دربلوچی وبه معنای شجاعمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

63 نگرگاه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

64 خستو ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

65 خستونامه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

66 فرز ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

67 پخش آوا ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

68 رخ آوا (بضم را) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

69 شصتک (shastak) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

70 انگشت یاب
خط بریل( کشک انگشت یاب)
کشک (بفتح کاف وسکون شین دربلوچی به معنی خط می باشد.
بریل انگشت یاب
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

71 ابرمایه دار ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

72 بادآوری
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

73 باد
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

74 ماده پرست ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

75 ماده(material) ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

76 تن آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

77 روان آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

78 محل مشورت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

79 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

80 سیل کده
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

81 نماگردبردار(namagard bardar) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

82 نماگرد(بفتح گاف) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

83 لفت دادن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

84 درنگ ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

85 لختی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

86 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

87 صاحب خانه(مرد)
کد:خانه
خدا: صاحب
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

88 زن خانه دار (بلوچی کت بانک بضم نون) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

89 انبازکده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

90 گردهمی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

91 منظم کردن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

92 نظم ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

93 آقا(متضادخانم)
مردنجیب ودارای اصالت(دربلوچی واجه )
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

94 زن نجیب وبااصالت
کدبانو
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

95 دایه : مادر
دایی(برادرمادر)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

96 گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم ) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

97 بیماری یرقان(دربلوچی زردویی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

98 ماهکان (mahekan) به بلوچی معنی اش مهتاب وهم دربلوچی اسمی است برای خانم ها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

99 هنگام ظهر(نیمروچ به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

100 بعدازظهر(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

101 پیشین ظهر(به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

102 برزگاه(بضم با) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

103 زهرآب یازهراب(بفتح زا) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

104 بفتح کاف کیسه ی صفرا ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

105 متضاد باکره(خانمی که پرده ی بکارت نداشته باشد.) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

106 باعث، مسبب ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

107 تن،پیکر ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

108 پیکرنما ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

109 تن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

110 اندام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

111 ندامها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

112 روزدرآ ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

113 ایوار ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

114 کنشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

115 نگرشمان ؛بینشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

116 صبح ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

117 کسان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

118 کس،(تا،متضادجفت) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

119 کج
غلط،اشتباه
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

120 راست(متضادکج) ،حقیقت ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

121 روش گویه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

122 غده،تومور ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

123 خودروشوخانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

124 خودروخانه
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

125 مخفف روزتاب دربلوچی به معنی آفتاب است. ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

126 فرزین برونگانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

127 بزرگروده برداری ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

128 بزرگروده ی بامسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

129 بزرگروده ی کفسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

130 بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

131 آماس بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

132 سودزر ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

133 همانندگرگ(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

134 جمله
گپگانه ی پرسشی:جمله ی پرسشی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

135 گل سرسبدقبیله(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

136 ایل تاز:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی فردتازنده به قبیله(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

137 جهش رگ ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

138 ایل:قبیله
ایل خان:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی بزرگ قبیله
الناز(ایلناز):دختری که فخرقبیله اش می باشد.
المیرا(ایلمیرا):کلمه ای است ایرا ...
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

139 نیمدارفروشی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

140 رودبار: دربلوچی به معنای مناطق متعلق به رودمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/١١
|

141 دریای مکران ١٣٩٨/٠٤/١١
|

142 لکنده فروشی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

143 لکنده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

144 پایداری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

145 پنهان گویی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

146 رود کاجو . رودیست در جنوب شرقی ایران که از بگابند سرچشمه میگیرد و وارد خلیج گواتر میشود و آن از شعب رود سرباز از رودهای حوزه دریای مکران است . ١٣٩٨/٠٤/١١
|

147 تارآوا ١٣٩٨/٠٤/١١
|

148 تارآواگر
١٣٩٨/٠٤/١١
|

149 گرما(حرارت) ١٣٩٨/٠٤/١١
|

150 تخم مرغ ١٣٩٨/٠٤/١١
|

151 هیر(هور):خوریاخورشید
هیرگانیا: خراسان
١٣٩٨/٠٤/١١
|

152 گرده ی ماه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

153 انجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

154 رهکارآوری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

155 راهکار شناسی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

156 راهکار ١٣٩٨/٠٤/١١
|

157 فعل امر:انجامه ی فرمان ١٣٩٨/٠٤/١١
|

158 گذشته هموارگی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

159 هموارگی
١٣٩٨/٠٤/١١
|

160 کلمات ١٣٩٨/٠٤/١١
|

161 سخنچه:(بضم سین وفتح خا)کلمه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

162 نجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

163 کنون ١٣٩٨/٠٤/١١
|

164
فعل
١٣٩٨/٠٤/١١
|

165 انجامه ی گذشته ١٣٩٨/٠٤/١١
|

166 تمساح پوزه کوتاه بلوچی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

167 دوپشته سواری
سه پشته سواری
دواسبه سواری
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

168 برون کاری ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

169 بفتح دال دربلوچی به معنی بیرون
سیزده به در
یعنی روزسیزدهم به بیرون ازشهر....
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

170 نخست فرزین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

171 تندآبزده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

172 تندآبراه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

173 تندآب ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

174 تاخت آزمایی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

175 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان همان مکران است که اکثری ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

176 سُهِش گر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

177 سُهِش های پنجگانه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

178 سُهِش سودن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

179 سُهِش ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

180 بزرگ
مستر(بزرگتردربلوچی)
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

181 تاج
قله(بل بضم با ولام مشدد)
وجه تسمیه قوم بلوچ بخاطر برآمدگی که مردان بلوچ روی عمامه میگذارند.
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

182 هنرگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

183 کاروان خودرو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

184 دربلوچی به معنی پسوندزاده است که درپایان اسم اکثرطوایف بلوچ می آید.
حسن زهی (حسن زاده )
حسین زهی (حسین زاده )
محمود زهی (محمود زاده )
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

185 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان جنوبی همان مکران است که ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

186 گاوشتر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

187 گرده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

188 اشمارگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

189 زیگ نامه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

190 دسترخوان
دستارخوان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

191 دارای شغل ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

192 پیشه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

193 نادستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

194 دستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

195 بزه پندار ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

196 (واحدشمارش شتر)
برآمدگی پشت شتر
یک کوهان شتربجای یک نفرشتر(نفرعربی)
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

197 کندگ
(دربلوچی به معنی گودال است)
خندق معرب کندگ است .
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

198 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامید ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

199 درونگانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

200 برون گانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

201 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامی ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

202 رده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

203 واحدشمارش (گاو؛گوسفندو....) ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

204 به فتح کاف
واحدشمارش انسان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

205 مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

206 تقویت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

207 سوگ سرا ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

208 سوگ سرود ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

209 کفسو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

210 بام سو
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

211 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

212 سردسیر(ییلاق)
دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد.
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

213 کشک
باکسرکاف وسکون شین کلمه ای است بلوچی ومعنی آن خط می باشدبایددانست بلوچی یکی ازلهجه های ایرانی است)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

214 سردادن ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

215 سرداد
سردهش
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

216 پس خوراک ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

217 جهش کوهه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

218 کامدل ران ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

219 کامدل ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

220 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

221 باورشناسی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

222 درهم ریختگی
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

223 درهم ریختگی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

224 نوشتگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

225 بس واژه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

226 پهلوانی سرا
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

227 پهلوان(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

228 کمرگیری(بمنظور کشتی گرفتن) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

229 شنودربایی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

230 دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

231 سرخ روده
سرخ رود
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

232 سایه گر ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

233 زنمرگ ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

234 مادردریا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

235 مردینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

236 مادینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

237 پرکردن
ضرب المثل فارسی کارنیکوکردن ازپرکردن(تمرین کردن)است
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

238 شوجدا
برای زن
زن جدا
(برای مرد)
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

239 جفت جدا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

240 نشستگاه کنکاش اسلامی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

241 درشتگویی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

242 نهش باف ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

243 نهش
متضاد(هانش)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

244 هانش
متضادنهش(منفی)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

245 نابودکردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

246 آماس رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

247 رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

248 پرتو فروسرخ ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

249 فراسرشت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

250 رخ گیر
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

251 رخ نما ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

252 سازافزار
ساخت افزار
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

253 فرزین ساخت افزارکان ودهش ستانی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

254 دست ساخت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

255 سبک مازه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

256 پوست نگاره ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

257 دهشستانی
دهش ستانی
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

258 دانش آموخته ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

259 روشن اندیش
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

260 درون گسیل
درون آورد
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

261 برون گسیل ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

262 درون آورد ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

263 سرشتی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

264 فرزین پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

265 دیوانگاه پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

266 پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

267 فرزین
کچیر
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

268 دیوانگاه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

269 سرپاخور ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

270 شکمرود ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

271 لاپ ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

272 ابرهواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

273 هواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

274 پوز بمعنی بینی
پوزه دربلوچی بمعنی دماغه،مثلا"دماغه ی کوه
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

275 واژه کده ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

276 درخت پسته وحشی

بنه دربلوچی یعنی وسیله حمل ونقل
باروبنه یعنی بارووسیله حمل ونقل مثل شترو....
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

277 نهاندید ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

278 ترازمایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

279 برون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

280 درون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

281 آزمونگیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

282 شب خییسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

283 گسیلانه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

284 شناختن
برای مثال:ازسعدی
یتیمی که ناکرده قرآن درست -کتبخانه ی چندملت بشست
چون معنی درست درفارسی فقط معنی کلمه ی صحیح رامیدهدمعنی کنندگان بیت ...
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

285 باخترشناس ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

286 گلباغ ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

287 درخت زار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

288 میانگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

289 ناگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

290 برون پیرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

291 چرخشگر ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

292 چرخشگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

293 حق برهم زنش ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

294 گدارسنجی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

295 چرک پالا ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

296 آب افشان برای آب
عطرافشان برای عطر
رنگ افشان برای رنگ
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

297 تکانه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

298 کساکس ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

299 تالارچینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

300 چینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|