برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرحیم ریگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گوشت یاتخم مرغ پخته که لای نان بپیچندونواله کنندوتکه تکه بخورند،ساندویچ(پهلوی) ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

2 فشردگی یاتراکم ١٣٩٨/١١/٣٠
|

3 ترازخانه ١٣٩٨/١١/٢٣
|

4 هم داماد ١٣٩٨/١١/٢١
|

5 خاکستری
خرموشه: خرخاکستری
١٣٩٨/١١/١٠
|

6 خرخاکستری ١٣٩٨/١١/١٠
|

7 قناتی دربخش پشتکوه خاش بلوچستان است که درحال حاضربه آن شورک می گویندولی اسم قدیمی واصلی آن شستون است. ١٣٩٨/١١/٠٥
|

8 یکی از اقوام کهن واصیل بلوچستان ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

9 دربلوچی نامی است پسرانه وبه معنای برنده و پیروز است. ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

10 تیار ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

11 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

12 سرزمین ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

13 سبک انگار ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

14 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

15 نهاد-بود ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

16 سازمان بین الملل :سازمان میان خاندان ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

17 سازمان ملل متحد:سازمان خاندانهای یگانه ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

18 مانع رشد:سپربالش
موانع رشد:سپرهای بالش (بالیدن)
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

19 بفح میم وکاف نخلستان (بلوچی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

20 به معنی نخل (بلوچی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

21 پیکار ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

22 پیشامدهای ناگهانی ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

23 پوشاندن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

24 لاپ روب: معنی لغوی یعنی جاروکننده ی شکم .(بلوچی) لایالاپ درون وروب یعنی روبنده یا جاروکننده
الاپ شود: شوینده ی شکم .(بلوچی)لایالاپ درون وشود یع ...
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

25 کنش دوش(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

26 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

27 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

28 کنش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

29 مریزاد-به به -شادباش- شادزی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

30 شادباش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

31 برونش کارت ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

32 برونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

33 درونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

34 رهگذری ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

35 شهسوار: سوارکارماهروهمچنین اسمی است برای مردان (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

36 دستکرد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

37 ارزش ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

38 لوت: دشت بی آب وعلف (بلوچی)
لوتی:تشنگی شدید (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

39 مسجد: مسیت (بلوچی)masit ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

40 چهلتن: (چلتن تلفظ بلوچی)بزرگترین قله کوه آتشفشانی تفتان شهرستان خاش بلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

41 هوده :سود
ناهوده: بی فایده (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

42 دسترنج ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

43 مالک :خداوند
خداوندمغازه: صاحب مغازه(کلمه خداوندبه معنای صاحب درحال حاضردرزبان بلوچی رذایج است)
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

44 تفتان :قله آتشفشانی واقع دربلوچستان در نزدیکی خاش که گاهی بخار های گرم از دهانه آن خارج میشود .
، نام روستایی دربلوچستان پاکستان
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

45 خواش: نام قدیم شهرستان خاش دربلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

46 بالاچ: درزمان اشکانیان به امرای آن زمان ارد اول یا ارشک اول یا بالاچ اول می گفتندکه عربهاچون چ نداشتندآنرا بلاش می گفتندبه هرحال کلمه ی بالاچ دربین ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

47 سایه بان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

48 لخت ،برهنه (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

49 لوک:شترنربارکش دربلوچی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

50 انگشت وسطی: میان انگشت ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

51 انگشت کوچک :جوج انگشت(جوجه) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

52 اسکلت:استخوان پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

53 پزشک داخلی: پزشک درون پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

54 کرده :(دربلوچی فعلی وفارسی قدیم به معنی دسته وگروه می باشد.
سرکرده : سردسته ، سرگروه
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

55 دیگر: عصر(بلوچی فعلی وفارسی قدیم ) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

56 هجری قمری: کوچش ماهینه ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

57 هجری شمسی:کوچش خورشیدی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

58 نیروزا ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

59 دادار: دربلوچی به معنی بخشنده است البته باتلفظ داتار ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

60 راسخ: رخنه کننده ،نافذ
رسوخ: رخنه ، نفوذ
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

61
تازی: عرب
تازی: تازنده
تازی: دربلوچی به یکنوع سگ باریک اندام گفته می شودکه موهای بدنش خیلی کم ،بسیارتیزروبرای شکارحیواناتی مانندخرگوش وآهو ...
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

62 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

63 خسر(بضم خاوسین): پدرزن یاپدرشوهر
خسرزاده:برادرزن یابرادرشوهر(داماد)
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

64 براخوش زاده :برادرزاده ی مادرزن یامادرداماد(چه دخترچه پسر) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

65 گرده ی زمین :(بکسرگاف ودال) کره ی زمین ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

66 ماندگاری ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

67 دراصل پفیوزاست وبه معنی دیوث است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

68 اشکوبه گان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

69 برابانوزاده(برادرزاده ی زن (چه دختر،چه پسر)
پسربرابانو:پسربرادر زن
دختربرابانو:دختربرادر زن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

70 برابانو:برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

71 نوت :پول کاغذی دربلوچی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

72 یکی ازشهرهای مهم بلوچستان درمنطقه ی مکران می باشدوعلت نامگذاری آن به خاطروجودقلعه های باستانی حاکمان منطقه می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

73 کامپول یاکامپک :kampack.or. kampol (بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

74 دده بانو:خواهرزن
دده بانوزاده :خواهرزاده ی خواهرزن(چه پسرچه دختر)
دختردده بانو:دخترخواهرزن
پسردده بانو:پسرخواهرزن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

75 دده داماد: خواهرداماد
دده دامادزاده: خواهرزاده ی داماد(چه پسر،چه دختر)
پسردده داماد:پسرخواهرداماد
دختردده داماد:دخترخواهرداماد
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

76 دده مام زاده :دخترخاله ،پسرخاله
دختردده مام: دخترخاله
پسردده مام : پسرخاله
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

77 دِگار:دربلوچی به معنی زمین می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

78 دربلوچی گهرت (بضم گاف وهاوسکون را)به معنی شجاع می باشد.ونشان دهنده ی قدمت آن بیشترازکلمه ی گردمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

79 برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

80 برادرداماد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

81 عمه :دده بابا
دده بابازاده :دخترعمه ،پسرعمه
پسردده بابا :پسرعمه
دختردده بابا:دخترعمه
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

82 براباب(برادرپدر)
براباب زاده (دخترعمو،پسرعمو)
دختربراباب(دخترعمو)
پسربراباب (پسرعمو)
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

83 (دده مام) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

84 پزشک مان
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

85 کشک سیاه بسیارترش ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

86 دربلوچی به معنی سخن است. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

87 باکسر شین دربلوچی به معنی پخش می باشد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

88 تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

89 پزشک تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

90 تن شکافی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

91 گندزده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

92 بلغاک (بضم با) اسمی است مذکر دربلوچی وبه معنای شجاعمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

93 نگرگاه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

94 خستو ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

95 خستونامه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

96 فرز ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

97 پخش آوا ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

98 رخ آوا (بضم را) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

99 شصتک (shastak) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

100 انگشت یاب
خط بریل( کشک انگشت یاب)
کشک (بفتح کاف وسکون شین دربلوچی به معنی خط می باشد.
بریل انگشت یاب
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

101 ابرمایه دار ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

102 بادآوری
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

103 باد
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

104 ماده پرست ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

105 ماده(material) ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

106 تن آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

107 روان آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

108 محل مشورت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

109 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

110 سیل کده
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

111 نماگردبردار(namagard bardar) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

112 نماگرد(بفتح گاف) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

113 لفت دادن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

114 درنگ ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

115 لختی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

116 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

117 صاحب خانه(مرد)
کد:خانه
خدا: صاحب
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

118 زن خانه دار (بلوچی کت بانک بضم نون) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

119 انبازکده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

120 گردهمی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

121 منظم کردن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

122 نظم ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

123 آقا(متضادخانم)
مردنجیب ودارای اصالت(دربلوچی واجه )
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

124 زن نجیب وبااصالت
کدبانو
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

125 دایه : مادر
دایی(برادرمادر)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

126 گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم ) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

127 بیماری یرقان(دربلوچی زردویی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

128 ماهکان (mahekan) به بلوچی معنی اش مهتاب وهم دربلوچی اسمی است برای خانم ها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

129 هنگام ظهر(نیمروچ به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

130 بعدازظهر(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

131 پیشین ظهر(به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

132 برزگاه(بضم با) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

133 زهرآب یازهراب(بفتح زا) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

134 بفتح کاف کیسه ی صفرا ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

135 متضاد باکره(خانمی که پرده ی بکارت نداشته باشد.) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

136 باعث، مسبب ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

137 تن،پیکر ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

138 پیکرنما ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

139 تن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

140 اندام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

141 ندامها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

142 روزدرآ ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

143 ایوار ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

144 کنشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

145 نگرشمان ؛بینشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

146 صبح ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

147 کسان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

148 کس،(تا،متضادجفت) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

149 کج
غلط،اشتباه
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

150 راست(متضادکج) ،حقیقت ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

151 روش گویه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

152 غده،تومور ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

153 خودروشوخانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

154 خودروخانه
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

155 مخفف روزتاب دربلوچی به معنی آفتاب است. ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

156 فرزین برونگانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

157 بزرگروده برداری ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

158 بزرگروده ی بامسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

159 بزرگروده ی کفسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

160 بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

161 آماس بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

162 سودزر ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

163 همانندگرگ(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

164 جمله
گپگانه ی پرسشی:جمله ی پرسشی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

165 گل سرسبدقبیله(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

166 ایل تاز:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی فردتازنده به قبیله(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

167 جهش رگ ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

168 ایل:قبیله
ایل خان:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی بزرگ قبیله
الناز(ایلناز):دختری که فخرقبیله اش می باشد.
المیرا(ایلمیرا):کلمه ای است ایرا ...
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

169 نیمدارفروشی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

170 رودبار: دربلوچی به معنای مناطق متعلق به رودمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/١١
|

171 دریای مکران ١٣٩٨/٠٤/١١
|

172 لکنده فروشی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

173 لکنده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

174 پایداری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

175 پنهان گویی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

176 رود کاجو . رودیست در جنوب شرقی ایران که از بگابند سرچشمه میگیرد و وارد خلیج گواتر میشود و آن از شعب رود سرباز از رودهای حوزه دریای مکران است . ١٣٩٨/٠٤/١١
|

177 تارآوا ١٣٩٨/٠٤/١١
|

178 تارآواگر
١٣٩٨/٠٤/١١
|

179 گرما(حرارت) ١٣٩٨/٠٤/١١
|

180 تخم مرغ ١٣٩٨/٠٤/١١
|

181 هیر(هور):خوریاخورشید
هیرگانیا: خراسان
١٣٩٨/٠٤/١١
|

182 گرده ی ماه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

183 انجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

184 رهکارآوری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

185 راهکار شناسی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

186 راهکار ١٣٩٨/٠٤/١١
|

187 فعل امر:انجامه ی فرمان ١٣٩٨/٠٤/١١
|

188 گذشته هموارگی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

189 هموارگی
١٣٩٨/٠٤/١١
|

190 کلمات ١٣٩٨/٠٤/١١
|

191 سخنچه:(بضم سین وفتح خا)کلمه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

192 نجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

193 کنون ١٣٩٨/٠٤/١١
|

194
فعل
١٣٩٨/٠٤/١١
|

195 انجامه ی گذشته ١٣٩٨/٠٤/١١
|

196 تمساح پوزه کوتاه بلوچی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

197 دوپشته سواری
سه پشته سواری
دواسبه سواری
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

198 برون کاری ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

199 بفتح دال دربلوچی به معنی بیرون
سیزده به در
یعنی روزسیزدهم به بیرون ازشهر....
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

200 نخست فرزین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

201 تندآبزده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

202 تندآبراه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

203 تندآب ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

204 تاخت آزمایی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

205 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان همان مکران است که اکثری ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

206 سُهِش گر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

207 سُهِش های پنجگانه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

208 سُهِش سودن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

209 سُهِش ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

210 بزرگ
مستر(بزرگتردربلوچی)
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

211 تاج
قله(بل بضم با ولام مشدد)
وجه تسمیه قوم بلوچ بخاطر برآمدگی که مردان بلوچ روی عمامه میگذارند.
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

212 هنرگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

213 کاروان خودرو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

214 دربلوچی به معنی پسوندزاده است که درپایان اسم اکثرطوایف بلوچ می آید.
حسن زهی (حسن زاده )
حسین زهی (حسین زاده )
محمود زهی (محمود زاده )
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

215 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان جنوبی همان مکران است که ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

216 گاوشتر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

217 گرده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

218 اشمارگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

219 زیگ نامه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

220 دسترخوان
دستارخوان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

221 دارای شغل ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

222 پیشه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

223 نادستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

224 دستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

225 بزه پندار ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

226 (واحدشمارش شتر)
برآمدگی پشت شتر
یک کوهان شتربجای یک نفرشتر(نفرعربی)
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

227 کندگ
(دربلوچی به معنی گودال است)
خندق معرب کندگ است .
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

228 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامید ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

229 درونگانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

230 برون گانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

231 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامی ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

232 رده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

233 واحدشمارش (گاو؛گوسفندو....) ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

234 به فتح کاف
واحدشمارش انسان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

235 مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

236 تقویت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

237 سوگ سرا ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

238 سوگ سرود ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

239 کفسو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

240 بام سو
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

241 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

242 سردسیر(ییلاق)
دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد.
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

243 کشک
باکسرکاف وسکون شین کلمه ای است بلوچی ومعنی آن خط می باشدبایددانست بلوچی یکی ازلهجه های ایرانی است)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

244 سردادن ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

245 سرداد
سردهش
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

246 پس خوراک ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

247 جهش کوهه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

248 کامدل ران ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

249 کامدل ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

250 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

251 باورشناسی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

252 درهم ریختگی
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

253 درهم ریختگی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

254 نوشتگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

255 بس واژه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

256 پهلوانی سرا
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

257 پهلوان(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

258 کمرگیری(بمنظور کشتی گرفتن) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

259 شنودربایی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

260 دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

261 سرخ روده
سرخ رود
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

262 سایه گر ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

263 زنمرگ ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

264 مادردریا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

265 مردینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

266 مادینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

267 پرکردن
ضرب المثل فارسی کارنیکوکردن ازپرکردن(تمرین کردن)است
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

268 شوجدا
برای زن
زن جدا
(برای مرد)
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

269 جفت جدا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

270 نشستگاه کنکاش اسلامی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

271 درشتگویی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

272 نهش باف ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

273 نهش
متضاد(هانش)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

274 هانش
متضادنهش(منفی)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

275 نابودکردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

276 آماس رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

277 رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

278 پرتو فروسرخ ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

279 فراسرشت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

280 رخ گیر
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

281 رخ نما ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

282 سازافزار
ساخت افزار
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

283 فرزین ساخت افزارکان ودهش ستانی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

284 دست ساخت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

285 سبک مازه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

286 پوست نگاره ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

287 دهشستانی
دهش ستانی
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

288 دانش آموخته ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

289 روشن اندیش
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

290 درون گسیل
درون آورد
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

291 برون گسیل ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

292 درون آورد ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

293 سرشتی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

294 فرزین پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

295 دیوانگاه پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

296 پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

297 فرزین
کچیر
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

298 دیوانگاه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

299 سرپاخور ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

300 شکمرود ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

301 لاپ ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

302 ابرهواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

303 هواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

304 پوز بمعنی بینی
پوزه دربلوچی بمعنی دماغه،مثلا"دماغه ی کوه
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

305 واژه کده ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

306 درخت پسته وحشی

بنه دربلوچی یعنی وسیله حمل ونقل
باروبنه یعنی بارووسیله حمل ونقل مثل شترو....
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

307 نهاندید ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

308 ترازمایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

309 برون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

310 درون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

311 آزمونگیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

312 شب خییسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

313 گسیلانه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

314 شناختن
برای مثال:ازسعدی
یتیمی که ناکرده قرآن درست -کتبخانه ی چندملت بشست
چون معنی درست درفارسی فقط معنی کلمه ی صحیح رامیدهدمعنی کنندگان بیت ...
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

315 باخترشناس ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

316 گلباغ ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

317 درخت زار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

318 میانگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

319 ناگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

320 برون پیرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

321 چرخشگر ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

322 چرخشگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

323 حق برهم زنش ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

324 گدارسنجی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

325 چرک پالا ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

326 آب افشان برای آب
عطرافشان برای عطر
رنگ افشان برای رنگ
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

327 تکانه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

328 کساکس ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

329 تالارچینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

330 چینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|