انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمدرحیم ریگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلویزیون پخش آوا ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

2 تلویزیون رخ آوا (بضم را) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

3 دقیقه شصتک (shastak) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

4 braillen انگشت یاب
خط بریل( کشک انگشت یاب)
کشک (بفتح کاف وسکون شین دربلوچی به معنی خط می باشد.
بریل انگشت یاب
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

5 کاپیتالیست ابرمایه دار ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

6 تهویه بادآوری
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

7 هوا باد
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

8 مایه پرست ماده پرست ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

9 مایه ماده(material) ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

10 معلول جسمی تن آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

11 معلول روحی روان آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

12 کنکاش کده محل مشورت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

13 دهخدا دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

14 سینما سیل کده
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

15 فیلمبردار نماگردبردار(namagard bardar) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

16 فیلم نماگرد(بفتح گاف) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

17 مول دادن لفت دادن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

18 مول درنگ ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

19 بعضی لختی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

20 کدخدا دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

21 کدخدا صاحب خانه(مرد)
کد:خانه
خدا: صاحب
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

22 کدبانو زن خانه دار (بلوچی کت بانک بضم نون) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

23 شرکت انبازکده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

24 دورهمی گردهمی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

25 ساماندهی منظم کردن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

26 سامان نظم ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

27 خواجه آقا(متضادخانم)
مردنجیب ودارای اصالت(دربلوچی واجه )
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

28 بی بی زن نجیب وبااصالت
کدبانو
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

29 دایه دایه : مادر
دایی(برادرمادر)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

30 آب سیاه گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم ) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

31 زردو بیماری یرقان(دربلوچی زردویی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

32 ماهکان ماهکان (mahekan) به بلوچی معنی اش مهتاب وهم دربلوچی اسمی است برای خانم ها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

33 نیمروز هنگام ظهر(نیمروچ به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

34 پسین بعدازظهر(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

35 پیشین پیشین ظهر(به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

36 فلات برزگاه(بضم با) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

37 صفرا زهرآب یازهراب(بفتح زا) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

38 زهره بفتح کاف کیسه ی صفرا ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

39 چنگه متضاد باکره(خانمی که پرده ی بکارت نداشته باشد.) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

40 مایه گر باعث، مسبب ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

41 اعضاء تن،پیکر ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

42 مجسمه پیکرنما ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

43 جسد تن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

44 عضو اندام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

45 اعضاء ندامها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

46 طلوع روزدرآ ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

47 غروب ایوار ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

48 عملی کنشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

49 تئوری نگرشمان ؛بینشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

50 بام صبح ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

51 افراد کسان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

52 فرد کس،(تا،متضادجفت) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

53 ناسهی کج
غلط،اشتباه
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

54 سهی راست(متضادکج) ،حقیقت ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

55 تلفظ روش گویه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

56 گلوله غده،تومور ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

57 کارواش خودروشوخانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

58 گاراژ خودروخانه
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

59 روتاب مخفف روزتاب دربلوچی به معنی آفتاب است. ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

60 وزیرخارجه فرزین برونگانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

61 کولون برداری بزرگروده برداری ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

62 کولون بالارو بزرگروده ی بامسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

63 کولون افقی بزرگروده ی کفسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

64 کولون بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

65 کولون آماس آماس بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

66 ربا سودزر ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

67 گرگین همانندگرگ(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

68 گپگانه جمله
گپگانه ی پرسشی:جمله ی پرسشی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

69 ایلتاج گل سرسبدقبیله(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

70 ایلتاز ایل تاز:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی فردتازنده به قبیله(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

71 شریان جهش رگ ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

72 ایل ایل:قبیله
ایل خان:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی بزرگ قبیله
الناز(ایلناز):دختری که فخرقبیله اش می باشد.
المیرا(ایلمیرا):کلمه ای است ایرا ...
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

73 سمساری نیمدارفروشی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

74 رودبار رودبار: دربلوچی به معنای مناطق متعلق به رودمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/١١
|

75 دریای عمان دریای مکران ١٣٩٨/٠٤/١١
|

76 اوراق فروشی لکنده فروشی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

77 اوراق لکنده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

78 ماراتن پایداری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

79 غیبت کردن پنهان گویی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

80 کاجو رود کاجو . رودیست در جنوب شرقی ایران که از بگابند سرچشمه میگیرد و وارد خلیج گواتر میشود و آن از شعب رود سرباز از رودهای حوزه دریای مکران است . ١٣٩٨/٠٤/١١
|

81 تلفن تارآوا ١٣٩٨/٠٤/١١
|

82 تلفنچی تارآواگر
١٣٩٨/٠٤/١١
|

83 تیس گرما(حرارت) ١٣٩٨/٠٤/١١
|

84 خایه مرغ تخم مرغ ١٣٩٨/٠٤/١١
|

85 هیر هیر(هور):خوریاخورشید
هیرگانیا: خراسان
١٣٩٨/٠٤/١١
|

86 قرص ماه گرده ی ماه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

87 فعل مضارع انجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

88 فن آوری رهکارآوری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

89 تکنولوژی راهکار شناسی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

90 تکنیک راهکار ١٣٩٨/٠٤/١١
|

91 فعل امر فعل امر:انجامه ی فرمان ١٣٩٨/٠٤/١١
|

92 ماضی استمراری گذشته هموارگی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

93 استمراری هموارگی
١٣٩٨/٠٤/١١
|

94 سخنچگان کلمات ١٣٩٨/٠٤/١١
|

95 سخنچه سخنچه:(بضم سین وفتح خا)کلمه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

96 فعل مضارع نجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

97 مضارع کنون ١٣٩٨/٠٤/١١
|

98 انجامه
فعل
١٣٩٨/٠٤/١١
|

99 فعل ماضی انجامه ی گذشته ١٣٩٨/٠٤/١١
|

100 گاندو تمساح پوزه کوتاه بلوچی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

101 tandem دوپشته سواری
سه پشته سواری
دواسبه سواری
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

102 عزل برون کاری ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

103 در بفتح دال دربلوچی به معنی بیرون
سیزده به در
یعنی روزسیزدهم به بیرون ازشهر....
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

104 نخست وزیر نخست فرزین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

105 سیل زده تندآبزده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

106 مسیل تندآبراه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

107 سیل تندآب ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

108 مسابقه تاخت آزمایی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

109 مچ (به فتح میم) مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان همان مکران است که اکثری ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

110 سنسور سُهِش گر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

111 حواس پنجگانه سُهِش های پنجگانه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

112 حس لامسه سُهِش سودن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

113 حس سُهِش ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

114 مس بزرگ
مستر(بزرگتردربلوچی)
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

115 بلوچ تاج
قله(بل بضم با ولام مشدد)
وجه تسمیه قوم بلوچ بخاطر برآمدگی که مردان بلوچ روی عمامه میگذارند.
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

116 آتلیه هنرگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

117 قطار کاروان خودرو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

118 زهی دربلوچی به معنی پسوندزاده است که درپایان اسم اکثرطوایف بلوچ می آید.
حسن زهی (حسن زاده )
حسین زهی (حسین زاده )
محمود زهی (محمود زاده )
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

119 نخل مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان جنوبی همان مکران است که ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

120 زرافه گاوشتر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

121 قلوه گرده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

122 ریاضی اشمارگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

123 تقویم زیگ نامه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

124 سفره دسترخوان
دستارخوان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

125 پیشه گر دارای شغل ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

126 شغل پیشه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

127 غیرعمدی نادستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

128 عمدی دستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

129 متهم بزه پندار ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

130 کوهان (واحدشمارش شتر)
برآمدگی پشت شتر
یک کوهان شتربجای یک نفرشتر(نفرعربی)
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

131 خندق کندگ
(دربلوچی به معنی گودال است)
خندق معرب کندگ است .
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

132 جدول چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامید ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

133 داخلی درونگانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

134 خارجی برون گانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

135 چار چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامی ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

136 ردیف رده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

137 سر واحدشمارش (گاو؛گوسفندو....) ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

138 کس به فتح کاف
واحدشمارش انسان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

139 انسان مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

140 sustain تقویت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

141 نوحه گر سوگ سرا ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

142 نوحه سوگ سرود ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

143 افقی کفسو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

144 عمودی بام سو
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

145 شهوت پرست کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

146 سرحد سردسیر(ییلاق)
دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد.
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

147 خط کشک
باکسرکاف وسکون شین کلمه ای است بلوچی ومعنی آن خط می باشدبایددانست بلوچی یکی ازلهجه های ایرانی است)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

148 شروع کردن سردادن ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

149 شروع سرداد
سردهش
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

150 dessert پس خوراک ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

151 سونامی جهش کوهه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

152 شهوتران کامدل ران ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

153 شهوت کامدل ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

154 شهوت کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

155 ایدئولوژی باورشناسی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

156 متشنج درهم ریختگی
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

157 متشنج درهم ریختگی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

158 کتاب نوشتگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

159 جمله بس واژه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

160 حماسه سرا پهلوانی سرا
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

161 حماسه آفرین پهلوان(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

162 کستی کمرگیری(بمنظور کشتی گرفتن) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

163 استراق سمع شنودربایی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

164 سرحد دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

165 مری سرخ روده
سرخ رود
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

166 نقاش سایه گر ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

167 ایم زنمرگ ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

168 اقیانوس مادردریا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

169 مذکر مردینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

170 مؤنث مادینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

171 تمرین کردن پرکردن
ضرب المثل فارسی کارنیکوکردن ازپرکردن(تمرین کردن)است
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

172 مطلقه شوجدا
برای زن
زن جدا
(برای مرد)
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

173 طلاق جفت جدا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

174 مجلس شورای اسلامی نشستگاه کنکاش اسلامی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

175 پرخاش درشتگویی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

176 منفی باف نهش باف ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

177 منفی نهش
متضاد(هانش)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

178 مثبت هانش
متضادنهش(منفی)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

179 گرد کردن نابودکردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

180 آپاندیسیت آماس رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

181 آپاندیس رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

182 اشعه مادون قرمز پرتو فروسرخ ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

183 مابعدالطبیه فراسرشت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

184 عکاس رخ گیر
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

185 عکس رخ نما ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

186 صنعت سازافزار
ساخت افزار
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

187 وزیرصنعت معدن وتجارت فرزین ساخت افزارکان ودهش ستانی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

188 مصنوعی دست ساخت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

189 حماقت سبک مازه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

190 parchment پوست نگاره ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

191 بازرگانی دهشستانی
دهش ستانی
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

192 تحصیلکرده دانش آموخته ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

193 روشنفکر روشن اندیش
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

194 واردات درون گسیل
درون آورد
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

195 صادرات برون گسیل ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

196 واردات درون آورد ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

197 طبیعی سرشتی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

198 وزیر دفاع فرزین پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

199 وزارت دفاع دیوانگاه پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

200 دفاع پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

201 وزیر فرزین
کچیر
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

202 وزارت دیوانگاه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

203 ساندویچ سرپاخور ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

204 دوازدهه شکمرود ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

205 معده لاپ ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

206 خلبان ارشد ابرهواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

207 خلبان هواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

208 پوزه پوز بمعنی بینی
پوزه دربلوچی بمعنی دماغه،مثلا"دماغه ی کوه
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

209 لغتنامه واژه کده ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

210 بنه درخت پسته وحشی

بنه دربلوچی یعنی وسیله حمل ونقل
باروبنه یعنی بارووسیله حمل ونقل مثل شترو....
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

211 blackball نهاندید ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

212 اقتصاد ترازمایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

213 خرج برون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

214 دخل درون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

215 Give exam آزمونگیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

216 شب ادراری شب خییسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

217 مرسوله گسیلانه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

218 درست کردن شناختن
برای مثال:ازسعدی
یتیمی که ناکرده قرآن درست -کتبخانه ی چندملت بشست
چون معنی درست درفارسی فقط معنی کلمه ی صحیح رامیدهدمعنی کنندگان بیت ...
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

219 غرب شناس باخترشناس ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

220 گلستان گلباغ ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

221 بوستان درخت زار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

222 مرکز میانگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

223 Suddenly ناگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

224 آراستگی ظاهری برون پیرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

225 مدیر چرخشگر ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

226 اداره چرخشگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

227 حق وتو حق برهم زنش ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

228 گمانه زنی گدارسنجی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

229 مهذب چرک پالا ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

230 spray آب افشان برای آب
عطرافشان برای عطر
رنگ افشان برای رنگ
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

231 سینگل تکانه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

232 شلوغ کساکس ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

233 سالن سرو غذا تالارچینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

234 سروغذا چینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|