برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرحیم ریگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افشانگر ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

2 گوشت یاتخم مرغ پخته که لای نان بپیچندونواله کنندوتکه تکه بخورند،ساندویچ(پهلوی) ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

3 فشردگی یاتراکم ١٣٩٨/١١/٣٠
|

4 ترازخانه ١٣٩٨/١١/٢٣
|

5 هم داماد ١٣٩٨/١١/٢١
|

6 خاکستری
خرموشه: خرخاکستری
١٣٩٨/١١/١٠
|

7 خرخاکستری ١٣٩٨/١١/١٠
|

8 قناتی دربخش پشتکوه خاش بلوچستان است که درحال حاضربه آن شورک می گویندولی اسم قدیمی واصلی آن شستون است. ١٣٩٨/١١/٠٥
|

9 یکی از اقوام کهن واصیل بلوچستان ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

10 دربلوچی نامی است پسرانه وبه معنای برنده و پیروز است. ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

11 تیار ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

12 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

13 سرزمین ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

14 سبک انگار ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

15 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

16 نهاد-بود ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

17 سازمان بین الملل :سازمان میان خاندان ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

18 سازمان ملل متحد:سازمان خاندانهای یگانه ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

19 مانع رشد:سپربالش
موانع رشد:سپرهای بالش (بالیدن)
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

20 بفح میم وکاف نخلستان (بلوچی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

21 به معنی نخل (بلوچی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

22 پیکار ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

23 پیشامدهای ناگهانی ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

24 پوشاندن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

25 لاپ روب: معنی لغوی یعنی جاروکننده ی شکم .(بلوچی) لایالاپ درون وروب یعنی روبنده یا جاروکننده
الاپ شود: شوینده ی شکم .(بلوچی)لایالاپ درون وشود یع ...
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

26 کنش دوش(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

27 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

28 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

29 کنش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

30 مریزاد-به به -شادباش- شادزی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

31 شادباش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

32 برونش کارت ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

33 برونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

34 درونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

35 رهگذری ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

36 شهسوار: سوارکارماهروهمچنین اسمی است برای مردان (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

37 دستکرد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

38 ارزش ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

39 لوت: دشت بی آب وعلف (بلوچی)
لوتی:تشنگی شدید (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

40 مسجد: مسیت (بلوچی)masit ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

41 چهلتن: (چلتن تلفظ بلوچی)بزرگترین قله کوه آتشفشانی تفتان شهرستان خاش بلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

42 هوده :سود
ناهوده: بی فایده (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

43 دسترنج ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

44 مالک :خداوند
خداوندمغازه: صاحب مغازه(کلمه خداوندبه معنای صاحب درحال حاضردرزبان بلوچی رذایج است)
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

45 تفتان :قله آتشفشانی واقع دربلوچستان در نزدیکی خاش که گاهی بخار های گرم از دهانه آن خارج میشود .
، نام روستایی دربلوچستان پاکستان
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

46 خواش: نام قدیم شهرستان خاش دربلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

47 بالاچ: درزمان اشکانیان به امرای آن زمان ارد اول یا ارشک اول یا بالاچ اول می گفتندکه عربهاچون چ نداشتندآنرا بلاش می گفتندبه هرحال کلمه ی بالاچ دربین ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

48 سایه بان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

49 لخت ،برهنه (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

50 لوک:شترنربارکش دربلوچی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|