برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرحیم ریگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یکی از اقوام کهن واصیل بلوچستان ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

2 دربلوچی نامی است پسرانه وبه معنای برنده و پیروز است. ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

3 تیار ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

4 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

5 سرزمین ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

6 سبک انگار ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

7 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

8 نهاد-بود ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

9 سازمان بین الملل :سازمان میان خاندان ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

10 سازمان ملل متحد:سازمان خاندانهای یگانه ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

11 مانع رشد:سپربالش
موانع رشد:سپرهای بالش (بالیدن)
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

12 بفح میم وکاف نخلستان (بلوچی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

13 به معنی نخل (بلوچی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

14 پیکار ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

15 پیشامدهای ناگهانی ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

16 پوشاندن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

17 لاپ روب: معنی لغوی یعنی جاروکننده ی شکم .(بلوچی) لایالاپ درون وروب یعنی روبنده یا جاروکننده
الاپ شود: شوینده ی شکم .(بلوچی)لایالاپ درون وشود یع ...
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

18 کنش دوش(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

19 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

20 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

21 کنش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

22 مریزاد-به به -شادباش- شادزی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

23 شادباش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

24 برونش کارت ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

25 برونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

26 درونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

27 رهگذری ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

28 شهسوار: سوارکارماهروهمچنین اسمی است برای مردان (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

29 دستکرد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

30 ارزش ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

31 لوت: دشت بی آب وعلف (بلوچی)
لوتی:تشنگی شدید (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

32 مسجد: مسیت (بلوچی)masit ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

33 چهلتن: (چلتن تلفظ بلوچی)بزرگترین قله کوه آتشفشانی تفتان شهرستان خاش بلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

34 هوده :سود
ناهوده: بی فایده (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

35 دسترنج ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

36 مالک :خداوند
خداوندمغازه: صاحب مغازه(کلمه خداوندبه معنای صاحب درحال حاضردرزبان بلوچی رذایج است)
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

37 تفتان :قله آتشفشانی واقع دربلوچستان در نزدیکی خاش که گاهی بخار های گرم از دهانه آن خارج میشود .
، نام روستایی دربلوچستان پاکستان
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

38 خواش: نام قدیم شهرستان خاش دربلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

39 بالاچ: درزمان اشکانیان به امرای آن زمان ارد اول یا ارشک اول یا بالاچ اول می گفتندکه عربهاچون چ نداشتندآنرا بلاش می گفتندبه هرحال کلمه ی بالاچ دربین ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

40 سایه بان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

41 لخت ،برهنه (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

42 لوک:شترنربارکش دربلوچی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

43 انگشت وسطی: میان انگشت ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

44 انگشت کوچک :جوج انگشت(جوجه) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

45 اسکلت:استخوان پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

46 پزشک داخلی: پزشک درون پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

47 کرده :(دربلوچی فعلی وفارسی قدیم به معنی دسته وگروه می باشد.
سرکرده : سردسته ، سرگروه
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

48 دیگر: عصر(بلوچی فعلی وفارسی قدیم ) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

49 هجری قمری: کوچش ماهینه ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

50 هجری شمسی:کوچش خورشیدی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

51 نیروزا ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

52 دادار: دربلوچی به معنی بخشنده است البته باتلفظ داتار ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

53 راسخ: رخنه کننده ،نافذ
رسوخ: رخنه ، نفوذ
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

54
تازی: عرب
تازی: تازنده
تازی: دربلوچی به یکنوع سگ باریک اندام گفته می شودکه موهای بدنش خیلی کم ،بسیارتیزروبرای شکارحیواناتی مانندخرگوش وآهو ...
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

55 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

56 خسر(بضم خاوسین): پدرزن یاپدرشوهر
خسرزاده:برادرزن یابرادرشوهر(داماد)
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

57 براخوش زاده :برادرزاده ی مادرزن یامادرداماد(چه دخترچه پسر) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

58 گرده ی زمین :(بکسرگاف ودال) کره ی زمین ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

59 ماندگاری ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

60 دراصل پفیوزاست وبه معنی دیوث است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

61 اشکوبه گان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

62 برابانوزاده(برادرزاده ی زن (چه دختر،چه پسر)
پسربرابانو:پسربرادر زن
دختربرابانو:دختربرادر زن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

63 برابانو:برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

64 نوت :پول کاغذی دربلوچی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

65 یکی ازشهرهای مهم بلوچستان درمنطقه ی مکران می باشدوعلت نامگذاری آن به خاطروجودقلعه های باستانی حاکمان منطقه می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

66 کامپول یاکامپک :kampack.or. kampol (بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

67 دده بانو:خواهرزن
دده بانوزاده :خواهرزاده ی خواهرزن(چه پسرچه دختر)
دختردده بانو:دخترخواهرزن
پسردده بانو:پسرخواهرزن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

68 دده داماد: خواهرداماد
دده دامادزاده: خواهرزاده ی داماد(چه پسر،چه دختر)
پسردده داماد:پسرخواهرداماد
دختردده داماد:دخترخواهرداماد
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

69 دده مام زاده :دخترخاله ،پسرخاله
دختردده مام: دخترخاله
پسردده مام : پسرخاله
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

70 دِگار:دربلوچی به معنی زمین می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

71 دربلوچی گهرت (بضم گاف وهاوسکون را)به معنی شجاع می باشد.ونشان دهنده ی قدمت آن بیشترازکلمه ی گردمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

72 برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

73 برادرداماد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

74 عمه :دده بابا
دده بابازاده :دخترعمه ،پسرعمه
پسردده بابا :پسرعمه
دختردده بابا:دخترعمه
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

75 براباب(برادرپدر)
براباب زاده (دخترعمو،پسرعمو)
دختربراباب(دخترعمو)
پسربراباب (پسرعمو)
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

76 (دده مام) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

77 پزشک مان
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

78 کشک سیاه بسیارترش ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

79 دربلوچی به معنی سخن است. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

80 باکسر شین دربلوچی به معنی پخش می باشد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

81 تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

82 پزشک تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

83 تن شکافی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

84 گندزده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

85 بلغاک (بضم با) اسمی است مذکر دربلوچی وبه معنای شجاعمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

86 نگرگاه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

87 خستو ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

88 خستونامه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

89 فرز ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

90 پخش آوا ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

91 رخ آوا (بضم را) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

92 شصتک (shastak) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

93 انگشت یاب
خط بریل( کشک انگشت یاب)
کشک (بفتح کاف وسکون شین دربلوچی به معنی خط می باشد.
بریل انگشت یاب
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

94 ابرمایه دار ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

95 بادآوری
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

96 باد
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

97 ماده پرست ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

98 ماده(material) ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

99 تن آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

100 روان آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

101 محل مشورت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

102 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

103 سیل کده
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

104 نماگردبردار(namagard bardar) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

105 نماگرد(بفتح گاف) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

106 لفت دادن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

107 درنگ ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

108 لختی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

109 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

110 صاحب خانه(مرد)
کد:خانه
خدا: صاحب
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

111 زن خانه دار (بلوچی کت بانک بضم نون) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

112 انبازکده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

113 گردهمی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

114 منظم کردن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

115 نظم ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

116 آقا(متضادخانم)
مردنجیب ودارای اصالت(دربلوچی واجه )
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

117 زن نجیب وبااصالت
کدبانو
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

118 دایه : مادر
دایی(برادرمادر)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

119 گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم ) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

120 بیماری یرقان(دربلوچی زردویی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

121 ماهکان (mahekan) به بلوچی معنی اش مهتاب وهم دربلوچی اسمی است برای خانم ها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

122 هنگام ظهر(نیمروچ به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

123 بعدازظهر(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

124 پیشین ظهر(به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

125 برزگاه(بضم با) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

126 زهرآب یازهراب(بفتح زا) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

127 بفتح کاف کیسه ی صفرا ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

128 متضاد باکره(خانمی که پرده ی بکارت نداشته باشد.) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

129 باعث، مسبب ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

130 تن،پیکر ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

131 پیکرنما ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

132 تن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

133 اندام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

134 ندامها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

135 روزدرآ ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

136 ایوار ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

137 کنشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

138 نگرشمان ؛بینشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

139 صبح ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

140 کسان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

141 کس،(تا،متضادجفت) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

142 کج
غلط،اشتباه
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

143 راست(متضادکج) ،حقیقت ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

144 روش گویه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

145 غده،تومور ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

146 خودروشوخانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

147 خودروخانه
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

148 مخفف روزتاب دربلوچی به معنی آفتاب است. ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

149 فرزین برونگانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

150 بزرگروده برداری ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

151 بزرگروده ی بامسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

152 بزرگروده ی کفسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

153 بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

154 آماس بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

155 سودزر ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

156 همانندگرگ(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

157 جمله
گپگانه ی پرسشی:جمله ی پرسشی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

158 گل سرسبدقبیله(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

159 ایل تاز:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی فردتازنده به قبیله(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

160 جهش رگ ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

161 ایل:قبیله
ایل خان:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی بزرگ قبیله
الناز(ایلناز):دختری که فخرقبیله اش می باشد.
المیرا(ایلمیرا):کلمه ای است ایرا ...
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

162 نیمدارفروشی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

163 رودبار: دربلوچی به معنای مناطق متعلق به رودمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/١١
|

164 دریای مکران ١٣٩٨/٠٤/١١
|

165 لکنده فروشی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

166 لکنده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

167 پایداری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

168 پنهان گویی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

169 رود کاجو . رودیست در جنوب شرقی ایران که از بگابند سرچشمه میگیرد و وارد خلیج گواتر میشود و آن از شعب رود سرباز از رودهای حوزه دریای مکران است . ١٣٩٨/٠٤/١١
|

170 تارآوا ١٣٩٨/٠٤/١١
|

171 تارآواگر
١٣٩٨/٠٤/١١
|

172 گرما(حرارت) ١٣٩٨/٠٤/١١
|

173 تخم مرغ ١٣٩٨/٠٤/١١
|

174 هیر(هور):خوریاخورشید
هیرگانیا: خراسان
١٣٩٨/٠٤/١١
|

175 گرده ی ماه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

176 انجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

177 رهکارآوری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

178 راهکار شناسی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

179 راهکار ١٣٩٨/٠٤/١١
|

180 فعل امر:انجامه ی فرمان ١٣٩٨/٠٤/١١
|

181 گذشته هموارگی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

182 هموارگی
١٣٩٨/٠٤/١١
|

183 کلمات ١٣٩٨/٠٤/١١
|

184 سخنچه:(بضم سین وفتح خا)کلمه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

185 نجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

186 کنون ١٣٩٨/٠٤/١١
|

187
فعل
١٣٩٨/٠٤/١١
|

188 انجامه ی گذشته ١٣٩٨/٠٤/١١
|

189 تمساح پوزه کوتاه بلوچی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

190 دوپشته سواری
سه پشته سواری
دواسبه سواری
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

191 برون کاری ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

192 بفتح دال دربلوچی به معنی بیرون
سیزده به در
یعنی روزسیزدهم به بیرون ازشهر....
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

193 نخست فرزین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

194 تندآبزده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

195 تندآبراه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

196 تندآب ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

197 تاخت آزمایی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

198 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان همان مکران است که اکثری ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

199 سُهِش گر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

200 سُهِش های پنجگانه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

201 سُهِش سودن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

202 سُهِش ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

203 بزرگ
مستر(بزرگتردربلوچی)
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

204 تاج
قله(بل بضم با ولام مشدد)
وجه تسمیه قوم بلوچ بخاطر برآمدگی که مردان بلوچ روی عمامه میگذارند.
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

205 هنرگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

206 کاروان خودرو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

207 دربلوچی به معنی پسوندزاده است که درپایان اسم اکثرطوایف بلوچ می آید.
حسن زهی (حسن زاده )
حسین زهی (حسین زاده )
محمود زهی (محمود زاده )
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

208 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان جنوبی همان مکران است که ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

209 گاوشتر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

210 گرده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

211 اشمارگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

212 زیگ نامه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

213 دسترخوان
دستارخوان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

214 دارای شغل ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

215 پیشه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

216 نادستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

217 دستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

218 بزه پندار ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

219 (واحدشمارش شتر)
برآمدگی پشت شتر
یک کوهان شتربجای یک نفرشتر(نفرعربی)
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

220 کندگ
(دربلوچی به معنی گودال است)
خندق معرب کندگ است .
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

221 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامید ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

222 درونگانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

223 برون گانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

224 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامی ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

225 رده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

226 واحدشمارش (گاو؛گوسفندو....) ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

227 به فتح کاف
واحدشمارش انسان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

228 مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

229 تقویت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

230 سوگ سرا ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

231 سوگ سرود ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

232 کفسو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

233 بام سو
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

234 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

235 سردسیر(ییلاق)
دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد.
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

236 کشک
باکسرکاف وسکون شین کلمه ای است بلوچی ومعنی آن خط می باشدبایددانست بلوچی یکی ازلهجه های ایرانی است)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

237 سردادن ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

238 سرداد
سردهش
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

239 پس خوراک ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

240 جهش کوهه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

241 کامدل ران ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

242 کامدل ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

243 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

244 باورشناسی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

245 درهم ریختگی
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

246 درهم ریختگی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

247 نوشتگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

248 بس واژه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

249 پهلوانی سرا
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

250 پهلوان(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

251 کمرگیری(بمنظور کشتی گرفتن) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

252 شنودربایی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

253 دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

254 سرخ روده
سرخ رود
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

255 سایه گر ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

256 زنمرگ ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

257 مادردریا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

258 مردینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

259 مادینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

260 پرکردن
ضرب المثل فارسی کارنیکوکردن ازپرکردن(تمرین کردن)است
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

261 شوجدا
برای زن
زن جدا
(برای مرد)
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

262 جفت جدا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

263 نشستگاه کنکاش اسلامی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

264 درشتگویی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

265 نهش باف ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

266 نهش
متضاد(هانش)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

267 هانش
متضادنهش(منفی)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

268 نابودکردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

269 آماس رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

270 رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

271 پرتو فروسرخ ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

272 فراسرشت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

273 رخ گیر
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

274 رخ نما ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

275 سازافزار
ساخت افزار
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

276 فرزین ساخت افزارکان ودهش ستانی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

277 دست ساخت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

278 سبک مازه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

279 پوست نگاره ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

280 دهشستانی
دهش ستانی
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

281 دانش آموخته ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

282 روشن اندیش
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

283 درون گسیل
درون آورد
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

284 برون گسیل ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

285 درون آورد ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

286 سرشتی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

287 فرزین پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

288 دیوانگاه پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

289 پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

290 فرزین
کچیر
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

291 دیوانگاه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

292 سرپاخور ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

293 شکمرود ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

294 لاپ ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

295 ابرهواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

296 هواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

297 پوز بمعنی بینی
پوزه دربلوچی بمعنی دماغه،مثلا"دماغه ی کوه
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

298 واژه کده ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

299 درخت پسته وحشی

بنه دربلوچی یعنی وسیله حمل ونقل
باروبنه یعنی بارووسیله حمل ونقل مثل شترو....
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

300 نهاندید ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

301 ترازمایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

302 برون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

303 درون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

304 آزمونگیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

305 شب خییسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

306 گسیلانه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

307 شناختن
برای مثال:ازسعدی
یتیمی که ناکرده قرآن درست -کتبخانه ی چندملت بشست
چون معنی درست درفارسی فقط معنی کلمه ی صحیح رامیدهدمعنی کنندگان بیت ...
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

308 باخترشناس ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

309 گلباغ ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

310 درخت زار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

311 میانگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

312 ناگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

313 برون پیرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

314 چرخشگر ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

315 چرخشگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

316 حق برهم زنش ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

317 گدارسنجی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

318 چرک پالا ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

319 آب افشان برای آب
عطرافشان برای عطر
رنگ افشان برای رنگ
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

320 تکانه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

321 کساکس ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

322 تالارچینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

323 چینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|