انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمدرحیم ریگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تیار ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

2 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

3 سرزمین ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

4 سبک انگار ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

5 درمان تن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

6 نهاد-بود ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

7 سازمان بین الملل :سازمان میان خاندان ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

8 سازمان ملل متحد:سازمان خاندانهای یگانه ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

9 مانع رشد:سپربالش
موانع رشد:سپرهای بالش (بالیدن)
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

10 بفح میم وکاف نخلستان (بلوچی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

11 به معنی نخل (بلوچی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

12 پیکار ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

13 پیشامدهای ناگهانی ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

14 پوشاندن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

15 لاپ روب: معنی لغوی یعنی جاروکننده ی شکم .(بلوچی) لایالاپ درون وروب یعنی روبنده یا جاروکننده
الاپ شود: شوینده ی شکم .(بلوچی)لایالاپ درون وشود یع ...
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

16 کنش دوش(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

17 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

18 کنشتار(بضم کاف وکسرنون) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

19 کنش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

20 مریزاد-به به -شادباش- شادزی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

21 شادباش ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

22 برونش کارت ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

23 برونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

24 درونگاه ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

25 رهگذری ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

26 شهسوار: سوارکارماهروهمچنین اسمی است برای مردان (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

27 دستکرد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

28 ارزش ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

29 لوت: دشت بی آب وعلف (بلوچی)
لوتی:تشنگی شدید (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

30 مسجد: مسیت (بلوچی)masit ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

31 چهلتن: (چلتن تلفظ بلوچی)بزرگترین قله کوه آتشفشانی تفتان شهرستان خاش بلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

32 هوده :سود
ناهوده: بی فایده (بلوچی)
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

33 دسترنج ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

34 مالک :خداوند
خداوندمغازه: صاحب مغازه(کلمه خداوندبه معنای صاحب درحال حاضردرزبان بلوچی رذایج است)
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

35 تفتان :قله آتشفشانی واقع دربلوچستان در نزدیکی خاش که گاهی بخار های گرم از دهانه آن خارج میشود .
، نام روستایی دربلوچستان پاکستان
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

36 خواش: نام قدیم شهرستان خاش دربلوچستان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

37 بالاچ: درزمان اشکانیان به امرای آن زمان ارد اول یا ارشک اول یا بالاچ اول می گفتندکه عربهاچون چ نداشتندآنرا بلاش می گفتندبه هرحال کلمه ی بالاچ دربین ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

38 سایه بان ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

39 لخت ،برهنه (بلوچی) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

40 لوک:شترنربارکش دربلوچی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

41 انگشت وسطی: میان انگشت ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

42 انگشت کوچک :جوج انگشت(جوجه) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

43 اسکلت:استخوان پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

44 پزشک داخلی: پزشک درون پیکر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

45 کرده :(دربلوچی فعلی وفارسی قدیم به معنی دسته وگروه می باشد.
سرکرده : سردسته ، سرگروه
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

46 دیگر: عصر(بلوچی فعلی وفارسی قدیم ) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

47 هجری قمری: کوچش ماهینه ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

48 هجری شمسی:کوچش خورشیدی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

49 نیروزا ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

50 دادار: دربلوچی به معنی بخشنده است البته باتلفظ داتار ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

51 راسخ: رخنه کننده ،نافذ
رسوخ: رخنه ، نفوذ
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

52
تازی: عرب
تازی: تازنده
تازی: دربلوچی به یکنوع سگ باریک اندام گفته می شودکه موهای بدنش خیلی کم ،بسیارتیزروبرای شکارحیواناتی مانندخرگوش وآهو ...
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

53 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

54 خسر(بضم خاوسین): پدرزن یاپدرشوهر
خسرزاده:برادرزن یابرادرشوهر(داماد)
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

55 براخوش زاده :برادرزاده ی مادرزن یامادرداماد(چه دخترچه پسر) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

56 گرده ی زمین :(بکسرگاف ودال) کره ی زمین ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

57 ماندگاری ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

58 دراصل پفیوزاست وبه معنی دیوث است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

59 اشکوبه گان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

60 برابانوزاده(برادرزاده ی زن (چه دختر،چه پسر)
پسربرابانو:پسربرادر زن
دختربرابانو:دختربرادر زن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

61 برابانو:برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

62 نوت :پول کاغذی دربلوچی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

63 یکی ازشهرهای مهم بلوچستان درمنطقه ی مکران می باشدوعلت نامگذاری آن به خاطروجودقلعه های باستانی حاکمان منطقه می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

64 کامپول یاکامپک :kampack.or. kampol (بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

65 دده بانو:خواهرزن
دده بانوزاده :خواهرزاده ی خواهرزن(چه پسرچه دختر)
دختردده بانو:دخترخواهرزن
پسردده بانو:پسرخواهرزن
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

66 دده داماد: خواهرداماد
دده دامادزاده: خواهرزاده ی داماد(چه پسر،چه دختر)
پسردده داماد:پسرخواهرداماد
دختردده داماد:دخترخواهرداماد
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

67 دده مام زاده :دخترخاله ،پسرخاله
دختردده مام: دخترخاله
پسردده مام : پسرخاله
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

68 دِگار:دربلوچی به معنی زمین می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

69 دربلوچی گهرت (بضم گاف وهاوسکون را)به معنی شجاع می باشد.ونشان دهنده ی قدمت آن بیشترازکلمه ی گردمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

70 برادرزن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

71 برادرداماد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

72 عمه :دده بابا
دده بابازاده :دخترعمه ،پسرعمه
پسردده بابا :پسرعمه
دختردده بابا:دخترعمه
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

73 براباب(برادرپدر)
براباب زاده (دخترعمو،پسرعمو)
دختربراباب(دخترعمو)
پسربراباب (پسرعمو)
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

74 (دده مام) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

75 پزشک مان
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

76 کشک سیاه بسیارترش ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

77 دربلوچی به معنی سخن است. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

78 باکسر شین دربلوچی به معنی پخش می باشد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

79 تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

80 پزشک تن شکاف ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

81 تن شکافی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

82 گندزده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

83 بلغاک (بضم با) اسمی است مذکر دربلوچی وبه معنای شجاعمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

84 نگرگاه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

85 خستو ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

86 خستونامه ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

87 فرز ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

88 پخش آوا ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

89 رخ آوا (بضم را) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

90 شصتک (shastak) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

91 انگشت یاب
خط بریل( کشک انگشت یاب)
کشک (بفتح کاف وسکون شین دربلوچی به معنی خط می باشد.
بریل انگشت یاب
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

92 ابرمایه دار ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

93 بادآوری
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

94 باد
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

95 ماده پرست ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

96 ماده(material) ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

97 تن آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

98 روان آسیب ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

99 محل مشورت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

100 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

101 سیل کده
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

102 نماگردبردار(namagard bardar) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

103 نماگرد(بفتح گاف) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

104 لفت دادن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

105 درنگ ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

106 لختی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

107 دهخدا: دهبان ، بزرگ ده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

108 صاحب خانه(مرد)
کد:خانه
خدا: صاحب
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

109 زن خانه دار (بلوچی کت بانک بضم نون) ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

110 انبازکده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

111 گردهمی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

112 منظم کردن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

113 نظم ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

114 آقا(متضادخانم)
مردنجیب ودارای اصالت(دربلوچی واجه )
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

115 زن نجیب وبااصالت
کدبانو
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

116 دایه : مادر
دایی(برادرمادر)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

117 گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم ) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

118 بیماری یرقان(دربلوچی زردویی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

119 ماهکان (mahekan) به بلوچی معنی اش مهتاب وهم دربلوچی اسمی است برای خانم ها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

120 هنگام ظهر(نیمروچ به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

121 بعدازظهر(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

122 پیشین ظهر(به بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

123 برزگاه(بضم با) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

124 زهرآب یازهراب(بفتح زا) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

125 بفتح کاف کیسه ی صفرا ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

126 متضاد باکره(خانمی که پرده ی بکارت نداشته باشد.) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

127 باعث، مسبب ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

128 تن،پیکر ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

129 پیکرنما ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

130 تن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

131 اندام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

132 ندامها ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

133 روزدرآ ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

134 ایوار ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

135 کنشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

136 نگرشمان ؛بینشمان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

137 صبح ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

138 کسان ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

139 کس،(تا،متضادجفت) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

140 کج
غلط،اشتباه
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

141 راست(متضادکج) ،حقیقت ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

142 روش گویه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

143 غده،تومور ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

144 خودروشوخانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

145 خودروخانه
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

146 مخفف روزتاب دربلوچی به معنی آفتاب است. ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

147 فرزین برونگانه ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

148 بزرگروده برداری ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

149 بزرگروده ی بامسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

150 بزرگروده ی کفسو ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

151 بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

152 آماس بزرگروده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

153 سودزر ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

154 همانندگرگ(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

155 جمله
گپگانه ی پرسشی:جمله ی پرسشی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

156 گل سرسبدقبیله(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

157 ایل تاز:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی فردتازنده به قبیله(شجاع) ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

158 جهش رگ ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

159 ایل:قبیله
ایل خان:کلمه ای است بلوچی(ایرانی) به معنی بزرگ قبیله
الناز(ایلناز):دختری که فخرقبیله اش می باشد.
المیرا(ایلمیرا):کلمه ای است ایرا ...
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

160 نیمدارفروشی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

161 رودبار: دربلوچی به معنای مناطق متعلق به رودمی باشد. ١٣٩٨/٠٤/١١
|

162 دریای مکران ١٣٩٨/٠٤/١١
|

163 لکنده فروشی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

164 لکنده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

165 پایداری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

166 پنهان گویی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

167 رود کاجو . رودیست در جنوب شرقی ایران که از بگابند سرچشمه میگیرد و وارد خلیج گواتر میشود و آن از شعب رود سرباز از رودهای حوزه دریای مکران است . ١٣٩٨/٠٤/١١
|

168 تارآوا ١٣٩٨/٠٤/١١
|

169 تارآواگر
١٣٩٨/٠٤/١١
|

170 گرما(حرارت) ١٣٩٨/٠٤/١١
|

171 تخم مرغ ١٣٩٨/٠٤/١١
|

172 هیر(هور):خوریاخورشید
هیرگانیا: خراسان
١٣٩٨/٠٤/١١
|

173 گرده ی ماه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

174 انجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

175 رهکارآوری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

176 راهکار شناسی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

177 راهکار ١٣٩٨/٠٤/١١
|

178 فعل امر:انجامه ی فرمان ١٣٩٨/٠٤/١١
|

179 گذشته هموارگی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

180 هموارگی
١٣٩٨/٠٤/١١
|

181 کلمات ١٣٩٨/٠٤/١١
|

182 سخنچه:(بضم سین وفتح خا)کلمه ١٣٩٨/٠٤/١١
|

183 نجامه ی کنونی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

184 کنون ١٣٩٨/٠٤/١١
|

185
فعل
١٣٩٨/٠٤/١١
|

186 انجامه ی گذشته ١٣٩٨/٠٤/١١
|

187 تمساح پوزه کوتاه بلوچی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

188 دوپشته سواری
سه پشته سواری
دواسبه سواری
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

189 برون کاری ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

190 بفتح دال دربلوچی به معنی بیرون
سیزده به در
یعنی روزسیزدهم به بیرون ازشهر....
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

191 نخست فرزین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

192 تندآبزده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

193 تندآبراه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

194 تندآب ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

195 تاخت آزمایی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

196 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان همان مکران است که اکثری ...
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

197 سُهِش گر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

198 سُهِش های پنجگانه ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

199 سُهِش سودن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

200 سُهِش ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

201 بزرگ
مستر(بزرگتردربلوچی)
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

202 تاج
قله(بل بضم با ولام مشدد)
وجه تسمیه قوم بلوچ بخاطر برآمدگی که مردان بلوچ روی عمامه میگذارند.
١٣٩٨/٠٤/١٠
|

203 هنرگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

204 کاروان خودرو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

205 دربلوچی به معنی پسوندزاده است که درپایان اسم اکثرطوایف بلوچ می آید.
حسن زهی (حسن زاده )
حسین زهی (حسین زاده )
محمود زهی (محمود زاده )
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

206 مچ (به فتح میم) کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مک(بضم گاف)کلمه ی بلوچی به معنای نخل
مکران(معنی نخلستان)
منطقه ی بلوچستان جنوبی همان مکران است که ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

207 گاوشتر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

208 گرده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

209 اشمارگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

210 زیگ نامه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

211 دسترخوان
دستارخوان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

212 دارای شغل ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

213 پیشه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

214 نادستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

215 دستی ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

216 بزه پندار ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

217 (واحدشمارش شتر)
برآمدگی پشت شتر
یک کوهان شتربجای یک نفرشتر(نفرعربی)
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

218 کندگ
(دربلوچی به معنی گودال است)
خندق معرب کندگ است .
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

219 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامید ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

220 درونگانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

221 برون گانه ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

222 چارکت(به فتح کاف)
به چهاردربلوچی چارمی گویندودرفارسی مخفف عددچهاراست وکت درحال حاضردربلوچی به خانه میگویندودرفارسی قدیم کت یا کدهم معنی خانه رامی ...
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

223 رده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

224 واحدشمارش (گاو؛گوسفندو....) ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

225 به فتح کاف
واحدشمارش انسان
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

226 مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

227 تقویت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

228 سوگ سرا ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

229 سوگ سرود ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

230 کفسو ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

231 بام سو
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

232 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

233 سردسیر(ییلاق)
دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد.
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

234 کشک
باکسرکاف وسکون شین کلمه ای است بلوچی ومعنی آن خط می باشدبایددانست بلوچی یکی ازلهجه های ایرانی است)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

235 سردادن ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

236 سرداد
سردهش
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

237 پس خوراک ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

238 جهش کوهه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

239 کامدل ران ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

240 کامدل ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

241 کامدل پرست ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

242 باورشناسی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

243 درهم ریختگی
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

244 درهم ریختگی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

245 نوشتگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

246 بس واژه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

247 پهلوانی سرا
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

248 پهلوان(بلوچی) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

249 کمرگیری(بمنظور کشتی گرفتن) ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

250 شنودربایی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

251 دربلوچستان منطقه سردسیر (ییلاقی)زاهدان وخاش راسرحدمیگویندکه درمقابلش منطقه ی گرمسیر(قشلاق)مکران قراردارد ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

252 سرخ روده
سرخ رود
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

253 سایه گر ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

254 زنمرگ ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

255 مادردریا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

256 مردینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

257 مادینه ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

258 پرکردن
ضرب المثل فارسی کارنیکوکردن ازپرکردن(تمرین کردن)است
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

259 شوجدا
برای زن
زن جدا
(برای مرد)
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

260 جفت جدا ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

261 نشستگاه کنکاش اسلامی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

262 درشتگویی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

263 نهش باف ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

264 نهش
متضاد(هانش)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

265 هانش
متضادنهش(منفی)
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

266 نابودکردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

267 آماس رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

268 رودچه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

269 پرتو فروسرخ ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

270 فراسرشت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

271 رخ گیر
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

272 رخ نما ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

273 سازافزار
ساخت افزار
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

274 فرزین ساخت افزارکان ودهش ستانی ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

275 دست ساخت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

276 سبک مازه ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

277 پوست نگاره ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

278 دهشستانی
دهش ستانی
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

279 دانش آموخته ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

280 روشن اندیش
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

281 درون گسیل
درون آورد
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

282 برون گسیل ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

283 درون آورد ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

284 سرشتی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

285 فرزین پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

286 دیوانگاه پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

287 پدافند ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

288 فرزین
کچیر
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

289 دیوانگاه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

290 سرپاخور ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

291 شکمرود ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

292 لاپ ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

293 ابرهواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

294 هواباز ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

295 پوز بمعنی بینی
پوزه دربلوچی بمعنی دماغه،مثلا"دماغه ی کوه
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

296 واژه کده ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

297 درخت پسته وحشی

بنه دربلوچی یعنی وسیله حمل ونقل
باروبنه یعنی بارووسیله حمل ونقل مثل شترو....
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

298 نهاندید ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

299 ترازمایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

300 برون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

301 درون مایه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

302 آزمونگیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

303 شب خییسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

304 گسیلانه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

305 شناختن
برای مثال:ازسعدی
یتیمی که ناکرده قرآن درست -کتبخانه ی چندملت بشست
چون معنی درست درفارسی فقط معنی کلمه ی صحیح رامیدهدمعنی کنندگان بیت ...
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

306 باخترشناس ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

307 گلباغ ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

308 درخت زار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

309 میانگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

310 ناگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

311 برون پیرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

312 چرخشگر ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

313 چرخشگاه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

314 حق برهم زنش ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

315 گدارسنجی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

316 چرک پالا ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

317 آب افشان برای آب
عطرافشان برای عطر
رنگ افشان برای رنگ
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

318 تکانه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

319 کساکس ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

320 تالارچینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

321 چینش غذا ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|