برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا بیابانی کلستان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گاهی وقتها بعد از to be می آید که اینگونه میشود: To be hoest
به معنی : صادق بودن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

2 دیدگاه(گذری،موقت) ١٣٩٧/٠٧/١٢
|