برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا مختاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خونریزی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

2 خونریزی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

3 التهاب حاد بافت مغزی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

4 بیماری زایی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

5 مردمک سفید ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

6 اختلال بینایی دوبینی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

7 کمبود ویتامین های A, B, C ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

8 فیبروز شدید و رکود جریان لنف ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

9 زخم شونده ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

10 ضایعات زگیلی شکل ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

11 تورم نرم و صمغ مانند ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

12 مجرای ترشحی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

13 التهاب دیواره واژن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|