برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mohammad sp

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوتایی کننده ١٣٩٩/٠١/٢١
|

2 یک الگوریتم در شبکه های عصبی هوش مصنوعی ١٣٩٨/١١/٢٥
|