برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تدریجا اشنا شدن با کسی یا چیزی ١٣٩٨/١٢/١٧
|

2 به نظر من "تازه" بهترین معنی برای این لغت هست. چند مثال آورده شده در بالا رو با این روش ترجمه میکنم مقایسه کنید
I don't feel like watching that mo ...
١٣٩٨/١١/١٨
|

3 نافرجام شدن نقشه ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

4 نافرجام ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

5 I like to court her but she's out of my league i bet she would never date a ordinary guy like me

خیلی دوست دارم باهاش ازدواج کنم ولی اون خیلی ...
١٣٩٨/٠٧/٢١
|