برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن میریوسفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خطی شده
١٣٩٨/١٢/١٧
|

2 مکانی-زمانی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

3 self-healing systems
سیستم های خود ترمیم شونده [مهندسی برق]
١٣٩٨/١١/٢٣
|

4 میزان حساسیت،ظرفیت و استعداد (در معرض خطر بودن)، مستعد [علوم مهندسی و برق]
اثرپذیری یا تاثیرپذیری [در دیگر حوزه ها]
١٣٩٨/١١/١٦
|

5 جزیره ای، جزیره ای شدن [در مهندسی برق قدرت] ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

6 فوق توزیع {مهندسی برق} ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

7 پیش رونده، تشدید شونده ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

8 مکانی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

9 compliance with
مطابقت با (شرایط و ...)
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

10 ارائه مقاله به صورت پوستر ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

11 ارائه شفاهی (مقاله) ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

12 بخشی ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

13 خدمات {مهندسی} ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

14 {سیستم های مهندسی}
راه اندازی مجدد
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

15 {مهندسی برق} کاهش
نرخ کاهش degradation rate
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

16 {حفاظت سیستم ها} بازدارنده
اقدامات بازدارنده buffering measures
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

17 مبتنی بر حالت ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|