برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن مزروعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روش اجزا مجزا ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

2 روش اجزا مجزا ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

3 هر دو تنش کششی و برشی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

4 آزمایش ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

5 مقاومت فشاری تک محوره ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

6 تجهیزات بارگیری ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

7 گریفیث ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|