برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن احمدیانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تخصیص اعتبارات (مالی)
١٣٩٦/١١/١٢
|

2 تعمق ١٣٩٦/١١/١٢
|

3 الکتروشوک (قلبی) ١٣٩٦/١١/١١
|

4 زیانبار ١٣٩٦/١١/٠٩
|

5 پارازیت
١٣٩٦/١١/٠٨
|

6 حرف و حدیث ١٣٩٦/١١/٠٥
|

7 شاهکار ١٣٩٦/١١/٠٥
|

8 ضدضربه ١٣٩٦/١١/٠٥
|

9 ماشین آتش نشانی شهری
١٣٩٦/١٠/١٥
|

10 مطابق انتظار، مسلماً ١٣٩٦/١٠/١٣
|

11 همه فن حریف، همه چیز دان ١٣٩٦/١٠/١٣
|

12 بدون جاروبک ١٣٩٦/١٠/١١
|

13 لوله آب آتش نشانی
١٣٩٦/١٠/٠٢
|

14 Counter-flashing is designed to prevent moisture from entering behind the vertical flange of headwall or sidewall flashing
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

15 آب بندی
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

16 اقدامات ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

17 تجمع (آب) ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

18 افزایش
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

19 اقدامات ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

20 حوضچه، گودال، محل سرریز مایعات (آب، روغن و ...)، پیت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

21 همراه کردن جمعی با خود، ملتزم (به رکاب)، لشگرکشی (مجازی)
how's your entailment getting along?
...
entailments are bad
(جمله از فیلم کشتن ...
١٣٩٦/٠٩/٢٩
|

22 با سابقه، مجرب، باتجربه، کار درست ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

23 مطابقت
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

24 وسیله نقلیه طراحی شده برای عبور از مناطق صعب العبور ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

25 جاده خاکی، راه شوسه، راه صعب العبور
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

26 منعقد کردن ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

27 عقد (قرارداد)
١٣٩٦/٠٩/١٤
|

28 پایه (برای نصب روی دیوار یا سقف) مثلا پایه لوستر، پایه دتکتور، پایه جامایعی و ... ١٣٩٦/٠٩/١٣
|

29 point of view از نظر
POV ماشین سواری وانت دار
١٣٩٦/٠٩/١٣
|

30 حمل و نقل
١٣٩٦/٠٩/١٣
|

31 آستانه تحریک ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

32 آستانه تحریک ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

33 آستانه تحمل ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

34 شبرنگ، شب نما ١٣٩٦/٠٩/١١
|

35 رکاب (زیر درب خودرو) ١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

36 قیچی
١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

37 دستگیره
١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

38 بدون سقف، سر باز (متضاد سرپوشیده) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

39 خطا ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

40 الگو ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

41 اقدامات ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

42 اقدام ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

43 نا ایمن، ناامن، در معرض خطر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

44 حصر ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

45 حذف ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

46 شبیه سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

47 پا به پای ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

48 ساکنین ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

49 پویا ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

50 نازک کاری (نمای داخلی ساختمان)
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|