برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن کشاورز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک خاندان در لرستان هست به نام رُک رُک در چرایی آن شک هست ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

2 Qzl لری گویشی از زبان پارسی است خواهرم
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

3 دلخواه ، دلی ، پسندیده ١٣٩٨/١١/٢٥
|

4 شرکتی پایه گذاری شده به دست محسن کشاورز فرد در سال 1395 2016 ١٣٩٨/١١/٢٥
|

5 بنیان گذاشتن ، پایه گذاری ، راه اندازی
پایه گذاری بیشتر معنی را میرساند
١٣٩٨/١١/٢٥
|

6 فر کیانی ، به درستی گفتید و این را بنده در پیشنهادهای سلامت نوشتم و شما میتوانید این بند را به آن جا نیز بیفزایید. ١٣٩٨/١١/٢٠
|

7 برابر با واژه حال یا هال از شاخه زبان های هندواروپایی که در انگلیسی و سوئدی و نروژی فنلاندی health یا هلس گفته میشود تندرستی و چگونگی تن. ١٣٩٨/١١/٢٠
|

8 کیسل در گویش لری (kisal) ١٣٩٨/١١/١٨
|

9 دیسیدن از بن دیس هم خانواده با پردیس،تندیس،سردیس و هم خانواده با دیزاینdesign در انگلیسی و دیگر زبانهای هندواروپایی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

10 هم ریشه است با هاگ(hug) در زباهای هندواروپایی و انگلیسی hug=آغ که به ش افزوده شده است ١٣٩٨/١٠/١٢
|

11 بریدن،برش دادن،شکستن،شکافتن،تکه تکه کردن
برش ، شکاف،تکه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

12 افسردگی . فسرده . افسرده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

13 گویش واژه جایگزین خوبی میتواند باشد. مانند� امروز باید گویشی با هم داشته باشیم� ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

14 چاشت ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

15 خرد در پارسی جایگاه wisdom در انگلیسی را دارد که میشود بازشناسی خوب از بد در هر ایستار(جایگاه)وکسی که کار خوب انجام میدهد میگوییم باخرد یاwise ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|