برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجتبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بوسه بر گونه ١٣٩٩/٠٥/١١
|

2 شروع به نوشتن کردن (write by hand=) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

3 آگهی ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

4 خواندن درباره موضوعی، مطالعه کردن درباره (=read about) ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

5 (از پیش) ضبط شده ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

6 کسل کننده (=extremely boring) ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

7 رو فرم آمدن (بدن) ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

8 وقتی به مشکلی رسیدن، از آن عبور کردن (=deal with a problem when it arrives) ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

9 مردود شدن (=to fail- perform badly) ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

10 با نمره درخشان گذراندن(=pass with a high score) ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

11 مسئولیت کاری را قبول کردن، یک قسمت از کار را گرفتن (=take responsibility) ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

12 از هیچ اقدامی فروگذاری نکردن، تمام تلاش خود را جهت انجام کاری انجام دادن (=make a special effort) ١٣٩٩/٠١/٠٥
|