برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی حاج محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در علم شیمی و آزمایشگاه به معنی روش و برنامه ی اجرای یک آزمایش و در پلیمر مجموعه قوانینی که با توجه به آنها یک ترکیب ساخته می شود.
شیمی:روش اجرا ...
١٣٩٦/٠٢/٣١
|