برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی شاکری

مصطفی شاکری ارشد نرم افزار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هرم های ادغام شدنی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|