برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی رئیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بخش زیادی از چیزی مثل پول یا وقت را گرفتن. ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 Standard bearer
شخصی که پرچم را حمل می کند و یا شخص پیشرو در یک مثلا کمپین و یا محصول تاپ یک کمپانی
١٣٩٨/١٢/٢١
|

3 Asteroid ١٣٩٨/١٢/١٥
|

4 تک اجرای موسیقی (اسم و فعل)، درشکه دارای دو چرخ، شغل بخصوص موقتی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

5 impeach ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

6 قلوه سنگ های کوچک (که در کنار رودخانه یافت می شوند) ١٣٩٨/٠٤/١١
|

7 مستخدم ١٣٩٧/١٠/١٩
|

8 به سرعت بردن یا بسرعت دور کردن ١٣٩٧/٠٤/١٤
|

9 بیرون کشیدن. مثلا کاغذ از دفترچه ١٣٩٧/٠٤/٠٨
|