برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رازداری - امانت داری - صداقت - مخزن اسرار بودن - پایبندی اخلاقی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

2 where is where is potato ١٣٩٩/٠٤/١١
|

3 فعل Instrument
ابزار سازی (استفاده بعنوان ابزار)
آلت سازی
ابزار کار قرار دادن
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 مدام در حال تغییر
همیشه در حال تغییر
در حال تغییر
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

5 سند سازی
مستند سازی
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

6 Stretch Goals
اهداف بلند پروازانه
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

7 چارچوب سازی
داربست سازی
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

8 معرف
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

9 معرف ها
ارجاعات
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

10 همسان سازی
همتراز کردن
مطابقت دادن
هم سطح سازی
همسو و هماهنگ سازی
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

11 کتابخانه
گنجینه
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

12 عطش
شور و شوق
گرمای اشتیاق
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|