برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نفیسه روشن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از دستت عصبانیم ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

2 خیلی از دستت عصبانیم ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

3 ساکت شو،دهنتو ببند ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 چرت و پرت نگو،مزخرف نگو ١٣٩٩/٠١/٢١
|