برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نقوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چارگوش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

2 نزد ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

3 تبیین کردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

4 بینابین، بینابینی ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

5 معارض، متعارض ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

6 بدیهی ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

7 قاعده‌مندی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

8 هم‌فرآورده ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

9 نگاشت ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

10 ممارست ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

11 یگانه‌گرایی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

12 واژنگاره ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

13 اذعان کردن ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

14 ملایم ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

15 فروکاست ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

16 اضمحلال ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

17 حجم‌دار ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

18 عمومیت‌بخشی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

19 آذوقه‌جویی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

20 عامیانه ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

21 تأخیری‌تر ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

22 یافتاری ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

23 یافتار ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

24 برونی‌انگاری ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

25 داستان‌واره ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

26 آتی ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

27 هم‌توانش ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

28 پیمانه‌مندی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

29 پنداره ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

30 برهه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

31 پاره‌داستان ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

32 آسیب‌دیده ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

33 مختل ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

34 انتساب ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

35 کشِشگاه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

36 رویّه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

37 کاستی ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

38 پراکنده‌اندیشی ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|