انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Azad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عقلاني دهني روشنفكري هوشمندي خردمند ١٣٩٧/٠٥/١١
|

2 روشنفكري هوشمندي ١٣٩٧/٠٥/١١
|

3 با عرض سلام به لطف فرموندصحت ، اقاي بهداروند. لازم بدكر است. از اينكه اسم مبارك خوشايند پرافتخار عبدالله وند رو سينه حمل ميكنيد وقتي طايفه اتحاد ... ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

4 خبر خواهم داد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

5 خبر دادن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

6 ايمن داشت محافظ ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

7 قدم يكا بودن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

8 از زندگي من گمشو ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

9 راحت كشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

10 حالت نا تعادل ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

11 ببينم له ميكنم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

12 همه همكلاسها شاهد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

13 ارتباط نبود ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

14 چجور بفهمونم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

15 ارتباط نداشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

16 دروغ ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

17 از زمين برداشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

18 د هووووي. زمان عصباني شدن و نتوانستن كنترل خشم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

19 آقاي خودم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

20 اختيار داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

21 افراد مزاحم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

22 سالن ها
راه رو
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

23 سالن موسيقي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

24 ميوكارد همان لايه مياني عضلاني و قابل انقباض است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

25 ميوكارد. . لايه ميوكارد قطورترين لايه قلب است لايه ميوكارد قلب ، اغلب علاوه بر ماهيچه معمولي قلب بافت گرهي هادي نيز دارد كه نوعي بافت ماهيچه اي تمي ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

26 دريچه سه لختي. بين دهليز راست و بطن راست دريچه سه لختي وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

27 دريچه سيني. درابتدا سرخرگ آثورت و سرخرگ ششي، دريچه سيني شكل وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

28 ميترال. بين دهليز چپ و بطن چپ، دريچه دو لختي ( ميترال) وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

29 بين دهليز راست و بطن راست ، دريچه ي سه لختي وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

30 گنجايش بطن ها . گنجايش بطن ها بيشتر از دهايزها است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

31 لايه داخلي ، آندوكاردنام دارد و از بافت پوششي است كه سطح دروني حفرات قلب ( دهليزها و بطن ها ) را ميپوشاند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

32 ميو كارد قطورترين لايه قلب است. لايه مياني ميوكارد نام دارد قطور عضلاني وو قابل انقباض است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

33 كرمكي خارش دار ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

34 كرم خاكي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

35 دستگاه گردش خون ملخ ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

36 ملخ باز ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

37 سرخرگ ششي خون تيره را به مويرگ هاي كيسه هاي هرايي ميرساند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

38 سياهرگ ششي خون روشن رااز مويرگ هاي كيسه هاي هوايي خارج مي كند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

39 لايه ميو كارد قلب ،علاوه بر ماهيچه ي معمولي قلب ، بافت گرهي (هادي) نيز دارد كه نوعي بافت ماهيچه اي تمايز نيافته است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

40 تارهاي گرهي. رشته ماهيچه اي هستند كه براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شده اند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

41 حفره هاي قلب . دهليزها . در حالي كه پيام الكترونيكي در حال پخش شدن در بطن هاست ، دهليزها( حفره هاي قلب) در حال انقباض هستن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

42 پيام الكتريكي در دهليز ها منتشر ميشود و رشته هاي ماهيچه اي كه براي انتقال پيام الكترونيكي اختصاصي شده اند پيام هاي الكتريكي در بطن ها منتشر مي شو ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

43 سالن پذيرايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

44 سالن رقص ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

45 حرف هاي عاشقانه خودماني ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

46 حسن نيت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

47 متخصص قلب عاشق. عشقي كه به قلب معشوق تسلط و آشنايي كامل دارد متقابل بهم بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

48 متخصص قلب عاشق ( 😊 كسي كه تسلط كامل هم به قلب و دماي بدنت داره) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

49 آدرنالين. اپي نفرين اندام هدف قلب وشش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

50 هوش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

51 عروس دريايي ، شاخك هاي حسي دارد ساده ترين گردش مواد در عروس دريايي ميباشد و انتقال مواد در آن انتشار صورت ميگيرد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

52 بخشي بنام لكه زرد ميباشد كه در امتداد محور نوري چشم قرار گرفته است و سلولهاي مخروطي آن بسيار زيادي از سلولهاي استوانه ي ميباشد ( سلولهاي استوانه اي ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

53 محل تشكيل در شبكيه بخشي بنام لكه زرد ميباشد كه در امتداد محور نوري چشم قرار دارد و سلولهاي مخروطي آن بسيار زياد تر از سلولهاي استوانه اي ميباشد ( در ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

54 قرينه > زلاليه > عدسي > زحاجيه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

55 عصب بينايي در قشر لوب پس سري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

56 مايع ژله اي و شفاف كه محور نوري چشم است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

57 در علم بينايي زجاجيه ماده ژله اي و شفاف و زلاليه مايع شفاف كه تغذيه قرينه ، عنبيه و عدسي را بر عهده دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

58 شبكيه چشم كه محل تشگيل تصوير روي شبكيه است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

59 شبكيه (محل تشكيل تصوير) مربوط به شبكيه چشم عصب بينايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

60 قشر مخ در لوب پس سري كه عصب بينايي را نيز اداره ميكند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

61 عصب بينايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

62 قوه يناطقه. زبان ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

63 انقباض خفيفي در حالت آرامش وجود دارد حفظ سر و گردن روي تنه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

64 سمپاتيك حالت آرامش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

65 موافق. گشاده روي. شاد آور (مردمك گشاد شدن) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

66 سمپاتيك. موافق. خوشنودي.( مردمك گشادي) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

67 جريان خون را به سوي قلب و ماهيچه هاي اسكلتي هدايت ميكند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

68 دستگاه لمبيك كه شبكه گسترده اي از نرونها كه تالاموس و هيپوتالاموس رابه قشر مخ متصل مي كند
اعمال ليمبيك :حافظه و يادگيري شبيه مخ ميباشد ، احساسات ...
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

69 تالاموس و هيپوتالاموس ( تقويت پيام حسي قبل از رسيدن به قشر مخ ) و ( تنظيم اعمال غدد ترشح كننده هورمونها بيشتر درون ربز و تنظيم فشار اسمزي پلاسماي خ ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

70 ماده خاكستري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

71 قشر نخاع ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

72 اعمال مخچه (مركز هماهنگي و يادگيري) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

73 شورانگیز، مهیج، احساساتى، موثر، برانگيزنده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

74 دوشيزگي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

75 هم اعتقاد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

76 علوم مامايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

77 خورشيد تابان ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

78 جشن ملايم ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

79 برگزاري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

80 ملايم ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

81 مرور كردن خواندن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

82 جشن در روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

83 مستقيمأ جفت شده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

84 برگزيده محبوب موسي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

85 برگزيده محبوب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

86 خريد روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

87 ساخت مصلحتي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

88 سلطان نشين دلم ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

89 مونس ، همراه همدم ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

90 استخر آبي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

91 متعلق به موسي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

92 متعلق به كنار دربا (آراز) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

93 برزخ بهشتي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

94 ساخت ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

95 جشن در روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

96 در محضر ثبت عقد نكاح كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

97 عقد نكاح محضري در آوردن. محضر ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

98 به عقد نكاح در آوردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

99 الگوي نخستين ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

100 طرح كلي. الگو واري ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

101 علوم ديني-مدرسه ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

102 الهيات علوم ديني ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

103 حلال نكردن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

104 نبخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

105 حلال نكردن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

106 نيرنگ ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

107 خراب كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

108 به زور به حبس كشيدن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

109 تهمت ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

110 روز قيامت ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

111 انگ زدن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

112 منطقي باش ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

113 لقب حضرت زهرا (س) دختر حضرت محمد(س) هر كي محدثه داره قدرشو بدونه بهترين دختر و همسر خواهد بود ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

114 كسي كه هميشه مادر خوبي بود مادر با انديشه و با عطوفت و گرامي بهترين عروس ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

115 نرجس يعني عروس گل نرگس كه بهترين فرزند پروري كند نرگس يعني گل اخرين بهترين آرزو نرجس يعني عشق پاكي نرجس يعني مهرباني متانت عطوفت مادرانه ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

116 کره اسبى که تازه بالغ شده، آدم تازه بالغ
پسر دست و پا چلفت
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

117 مشكلي نيس ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

118 دختر عمو خوب ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

119 دليل تراشي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

120 نقاب بر چهره داشتن ، نقاب بر صورت داشتن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

121 شخص كاذب ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

122 عمر طولاني و با عزت ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

123 روانپزشك ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

124 استاد هميشگي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

125 مشخصه يابي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

126 گستاخ و بي سواد ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

127 ذهن خاك خورده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

128 مادرزادي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

129 پدر شايسته ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

130 باعث افتخار من ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

131 ضربان قلب. تپش. قلب ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

132 استاد در كار خود ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

133 استاد رسمي دانشگاه ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

134 روانشناسي باليني ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

135 استاد راهنما ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

136 روانپزشك ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

137 عشق خوش فرجام ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

138 روانشناس ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

139 علوم اجتماعي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

140 علوم رياضي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

141 معلم تشكرات ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

142 خون گرم ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

143 ستايش خداوند ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

144 الحمدالله ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

145 خصوصي سازي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

146 مقام رياست مجلس ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

147 صلاح انديشان بزرگان. ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

148 واگذارشده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

149 تصديق. صحت و درستي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

150 صحت عمل ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

151 بزرگان ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

152 بزرگان ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

153 ايجاد برق در اثر اصطكاك ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

154 تابع صحيح. تابع تام ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

155 يك پارچگي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

156 شدت انتگرال گرفته شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

157 يكپارچكي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

158 صاحب اراده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

159 مالكيت مطلق ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

160 محبوبيت. دوستدار صلح ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

161 قدرت جذب ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

162 آسوده خاطر ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

163 خوشبختي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

164 مهندسي اداره كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

165 الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

166 اتصال برق ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

167 تاييدشد تاييد شده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

168 دوستي برادري ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

169 اتحاديه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

170 باهم برادري برادر خوانده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

171 با انطباق جريان ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

172 دلوجان ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

173 سوگند عهد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

174 دوستان (D) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

175 خوشبو ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

176 خوشايندي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

177 سراينده. مرغ خوشااجان ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

178 هم بیعت نسبت به تیولدار، وفادار، رعیت جان نثار ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

179 هم بيعت ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

180 هم بستگي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

181 هم بومي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

182 (روان شناس) سازگار با محیط، (موسیقىي) داراى بسامد مشابه، هم بسامد
١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

183 هم آهنگ. متوافق. هم آوا ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

184 اشتباه نقل و قول كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

185 انتشار مرض ( دراوردي) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

186 تجارت ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

187 چشم پوشيدن. بخشيده شد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

188 بخشيده شدن. تبديل شدن به بخشيده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

189 بالغ شدن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

190 روشن از فروغ آفتاب ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

191 فرخنده خجسته سعيد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

192 روز روشنايي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

193 نور خورشيد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

194 طلوع خورشيد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

195 ستاره مساعد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

196 خدا را حمد باد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

197 خشنودم ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

198 انشاءالله ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

199 آمين ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

200 طايفهي اصلي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

201 آب بيني بچگي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

202 دختر عموي كاذب ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

203 جواب رانا ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

204 جواب رانا ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

205 عشوه دلبر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

206 يادگيري ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

207 ستاره دريايي درخشان ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

208 عروس دريايي. ستاره دريايي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

209 خوش اقبال ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

210 داراي زندگي آسوده ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

211 ايده آل ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

212 زندگي عاشقانه ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

213 ستاره دريايي. ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

214 تعيين شده ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

215 مربي مرشد. : مشاور و راهنمای باتجربه و معتمد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

216 شاد زيستي. ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

217 هوشمندي الكترونيكي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

218 هوش ذهن كلي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

219 قوه ابتكار. هوش مخترع ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

220 شاددل ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

221 : مشاور و راهنمای باتجربه و معتمد
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|