برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Azad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عقلاني دهني روشنفكري هوشمندي خردمند ١٣٩٧/٠٥/١١
|

2 روشنفكري هوشمندي ١٣٩٧/٠٥/١١
|

3 با عرض سلام به لطف فرموندصحت ، اقاي بهداروند. لازم بدكر است. از اينكه اسم مبارك خوشايند پرافتخار عبدالله وند رو سينه حمل ميكنيد وقتي طايفه اتحاد ... ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

4 خبر خواهم داد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

5 خبر دادن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

6 ايمن داشت محافظ ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

7 قدم يكا بودن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

8 از زندگي من گمشو ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

9 راحت كشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

10 حالت نا تعادل ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

11 ببينم له ميكنم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

12 همه همكلاسها شاهد ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

13 ارتباط نبود ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

14 چجور بفهمونم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

15 ارتباط نداشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

16 دروغ ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

17 از زمين برداشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

18 د هووووي. زمان عصباني شدن و نتوانستن كنترل خشم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

19 آقاي خودم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

20 اختيار داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

21 افراد مزاحم ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

22 سالن ها
راه رو
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

23 سالن موسيقي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

24 ميوكارد همان لايه مياني عضلاني و قابل انقباض است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

25 ميوكارد. . لايه ميوكارد قطورترين لايه قلب است لايه ميوكارد قلب ، اغلب علاوه بر ماهيچه معمولي قلب بافت گرهي هادي نيز دارد كه نوعي بافت ماهيچه اي تمي ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

26 دريچه سه لختي. بين دهليز راست و بطن راست دريچه سه لختي وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

27 دريچه سيني. درابتدا سرخرگ آثورت و سرخرگ ششي، دريچه سيني شكل وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

28 ميترال. بين دهليز چپ و بطن چپ، دريچه دو لختي ( ميترال) وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

29 بين دهليز راست و بطن راست ، دريچه ي سه لختي وجود دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

30 گنجايش بطن ها . گنجايش بطن ها بيشتر از دهايزها است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

31 لايه داخلي ، آندوكاردنام دارد و از بافت پوششي است كه سطح دروني حفرات قلب ( دهليزها و بطن ها ) را ميپوشاند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

32 ميو كارد قطورترين لايه قلب است. لايه مياني ميوكارد نام دارد قطور عضلاني وو قابل انقباض است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

33 كرمكي خارش دار ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

34 كرم خاكي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

35 دستگاه گردش خون ملخ ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

36 ملخ باز ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

37 سرخرگ ششي خون تيره را به مويرگ هاي كيسه هاي هرايي ميرساند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

38 سياهرگ ششي خون روشن رااز مويرگ هاي كيسه هاي هوايي خارج مي كند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

39 لايه ميو كارد قلب ،علاوه بر ماهيچه ي معمولي قلب ، بافت گرهي (هادي) نيز دارد كه نوعي بافت ماهيچه اي تمايز نيافته است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

40 تارهاي گرهي. رشته ماهيچه اي هستند كه براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شده اند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

41 حفره هاي قلب . دهليزها . در حالي كه پيام الكترونيكي در حال پخش شدن در بطن هاست ، دهليزها( حفره هاي قلب) در حال انقباض هستن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

42 پيام الكتريكي در دهليز ها منتشر ميشود و رشته هاي ماهيچه اي كه براي انتقال پيام الكترونيكي اختصاصي شده اند پيام هاي الكتريكي در بطن ها منتشر مي شو ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

43 سالن پذيرايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

44 سالن رقص ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

45 حرف هاي عاشقانه خودماني ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

46 حسن نيت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

47 متخصص قلب عاشق. عشقي كه به قلب معشوق تسلط و آشنايي كامل دارد متقابل بهم بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

48 متخصص قلب عاشق ( 😊 كسي كه تسلط كامل هم به قلب و دماي بدنت داره) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

49 آدرنالين. اپي نفرين اندام هدف قلب وشش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

50 هوش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

51 عروس دريايي ، شاخك هاي حسي دارد ساده ترين گردش مواد در عروس دريايي ميباشد و انتقال مواد در آن انتشار صورت ميگيرد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

52 بخشي بنام لكه زرد ميباشد كه در امتداد محور نوري چشم قرار گرفته است و سلولهاي مخروطي آن بسيار زيادي از سلولهاي استوانه ي ميباشد ( سلولهاي استوانه اي ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

53 محل تشكيل در شبكيه بخشي بنام لكه زرد ميباشد كه در امتداد محور نوري چشم قرار دارد و سلولهاي مخروطي آن بسيار زياد تر از سلولهاي استوانه اي ميباشد ( در ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

54 قرينه > زلاليه > عدسي > زحاجيه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

55 عصب بينايي در قشر لوب پس سري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

56 مايع ژله اي و شفاف كه محور نوري چشم است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

57 در علم بينايي زجاجيه ماده ژله اي و شفاف و زلاليه مايع شفاف كه تغذيه قرينه ، عنبيه و عدسي را بر عهده دارد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

58 شبكيه چشم كه محل تشگيل تصوير روي شبكيه است ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

59 شبكيه (محل تشكيل تصوير) مربوط به شبكيه چشم عصب بينايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

60 قشر مخ در لوب پس سري كه عصب بينايي را نيز اداره ميكند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

61 عصب بينايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

62 قوه يناطقه. زبان ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

63 انقباض خفيفي در حالت آرامش وجود دارد حفظ سر و گردن روي تنه ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

64 سمپاتيك حالت آرامش ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

65 موافق. گشاده روي. شاد آور (مردمك گشاد شدن) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

66 سمپاتيك. موافق. خوشنودي.( مردمك گشادي) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

67 جريان خون را به سوي قلب و ماهيچه هاي اسكلتي هدايت ميكند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

68 دستگاه لمبيك كه شبكه گسترده اي از نرونها كه تالاموس و هيپوتالاموس رابه قشر مخ متصل مي كند
اعمال ليمبيك :حافظه و يادگيري شبيه مخ ميباشد ، احساسات ...
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

69 تالاموس و هيپوتالاموس ( تقويت پيام حسي قبل از رسيدن به قشر مخ ) و ( تنظيم اعمال غدد ترشح كننده هورمونها بيشتر درون ربز و تنظيم فشار اسمزي پلاسماي خ ... ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

70 ماده خاكستري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

71 قشر نخاع ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

72 اعمال مخچه (مركز هماهنگي و يادگيري) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

73 شورانگیز، مهیج، احساساتى، موثر، برانگيزنده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

74 دوشيزگي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

75 هم اعتقاد ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

76 علوم مامايي ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

77 خورشيد تابان ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

78 جشن ملايم ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

79 برگزاري ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

80 ملايم ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

81 مرور كردن خواندن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

82 جشن در روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

83 مستقيمأ جفت شده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

84 برگزيده محبوب موسي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

85 برگزيده محبوب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

86 خريد روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

87 ساخت مصلحتي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

88 سلطان نشين دلم ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

89 مونس ، همراه همدم ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

90 استخر آبي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

91 متعلق به موسي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

92 متعلق به كنار دربا (آراز) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

93 برزخ بهشتي ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

94 ساخت ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

95 جشن در روز مناسب ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

96 در محضر ثبت عقد نكاح كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

97 عقد نكاح محضري در آوردن. محضر ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

98 به عقد نكاح در آوردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

99 الگوي نخستين ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

100 طرح كلي. الگو واري ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

101 علوم ديني-مدرسه ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

102 الهيات علوم ديني ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

103 حلال نكردن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

104 نبخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

105 حلال نكردن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

106 نيرنگ ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

107 خراب كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

108 به زور به حبس كشيدن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

109 تهمت ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

110 روز قيامت ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

111 انگ زدن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

112 منطقي باش ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

113 لقب حضرت زهرا (س) دختر حضرت محمد(س) هر كي محدثه داره قدرشو بدونه بهترين دختر و همسر خواهد بود ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

114 كسي كه هميشه مادر خوبي بود مادر با انديشه و با عطوفت و گرامي بهترين عروس ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

115 نرجس يعني عروس گل نرگس كه بهترين فرزند پروري كند نرگس يعني گل اخرين بهترين آرزو نرجس يعني عشق پاكي نرجس يعني مهرباني متانت عطوفت مادرانه ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

116 کره اسبى که تازه بالغ شده، آدم تازه بالغ
پسر دست و پا چلفت
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

117 مشكلي نيس ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

118 دختر عمو خوب ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

119 دليل تراشي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

120 نقاب بر چهره داشتن ، نقاب بر صورت داشتن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

121 شخص كاذب ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

122 عمر طولاني و با عزت ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

123 روانپزشك ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

124 استاد هميشگي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

125 مشخصه يابي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

126 گستاخ و بي سواد ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

127 ذهن خاك خورده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

128 مادرزادي ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

129 پدر شايسته ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

130 باعث افتخار من ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

131 ضربان قلب. تپش. قلب ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

132 استاد در كار خود ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

133 استاد رسمي دانشگاه ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

134 روانشناسي باليني ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

135 استاد راهنما ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

136 روانپزشك ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

137 عشق خوش فرجام ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

138 روانشناس ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

139 علوم اجتماعي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

140 علوم رياضي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

141 معلم تشكرات ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

142 خون گرم ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

143 ستايش خداوند ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

144 الحمدالله ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

145 خصوصي سازي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

146 مقام رياست مجلس ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

147 صلاح انديشان بزرگان. ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

148 واگذارشده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

149 تصديق. صحت و درستي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

150 صحت عمل ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

151 بزرگان ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

152 بزرگان ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

153 ايجاد برق در اثر اصطكاك ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

154 تابع صحيح. تابع تام ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

155 يك پارچگي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

156 شدت انتگرال گرفته شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

157 يكپارچكي ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

158 صاحب اراده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

159 مالكيت مطلق ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

160 محبوبيت. دوستدار صلح ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

161 قدرت جذب ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

162 آسوده خاطر ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

163 خوشبختي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

164 مهندسي اداره كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

165 الكترونيك ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

166 اتصال برق ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

167 تاييدشد تاييد شده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

168 دوستي برادري ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

169 اتحاديه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

170 باهم برادري برادر خوانده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

171 با انطباق جريان ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

172 دلوجان ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

173 سوگند عهد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

174 دوستان (D) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

175 خوشبو ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

176 خوشايندي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

177 سراينده. مرغ خوشااجان ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

178 هم بیعت نسبت به تیولدار، وفادار، رعیت جان نثار ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

179 هم بيعت ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

180 هم بستگي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

181 هم بومي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

182 (روان شناس) سازگار با محیط، (موسیقىي) داراى بسامد مشابه، هم بسامد
١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

183 هم آهنگ. متوافق. هم آوا ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

184 اشتباه نقل و قول كردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

185 انتشار مرض ( دراوردي) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

186 تجارت ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

187 چشم پوشيدن. بخشيده شد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

188 بخشيده شدن. تبديل شدن به بخشيده ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

189 بالغ شدن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

190 روشن از فروغ آفتاب ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

191 فرخنده خجسته سعيد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

192 روز روشنايي ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

193 نور خورشيد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

194 طلوع خورشيد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

195 ستاره مساعد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

196 خدا را حمد باد ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

197 خشنودم ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

198 انشاءالله ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

199 آمين ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

200 طايفهي اصلي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

201 آب بيني بچگي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

202 دختر عموي كاذب ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

203 جواب رانا ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

204 جواب رانا ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

205 عشوه دلبر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

206 يادگيري ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

207 ستاره دريايي درخشان ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

208 عروس دريايي. ستاره دريايي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

209 خوش اقبال ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

210 داراي زندگي آسوده ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

211 ايده آل ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

212 زندگي عاشقانه ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

213 ستاره دريايي. ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

214 تعيين شده ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

215 مربي مرشد. : مشاور و راهنمای باتجربه و معتمد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

216 شاد زيستي. ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

217 هوشمندي الكترونيكي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

218 هوش ذهن كلي ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

219 قوه ابتكار. هوش مخترع ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

220 شاددل ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

221 : مشاور و راهنمای باتجربه و معتمد
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|