برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ghazy

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 He likes to see her every day.ا و دلش میخواد،یا او دوست داره ،هر روز ببینتش. ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

2 او هیچ وقت یاهرگز دیر بلند نمیشه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

3 میگرید ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

4 گریستن ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|