برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نادر حقیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بطور باورنکردنی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

2 داشتن، دارا بودن، گذاشتن، رسیدن به، دانستن، کردن، جلب کردن، بدست آوردن، بهره مند شدن، مالک بودن، وادار کردن، صرف کردن. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

3 Lost ground
یعنی: از دست داد، واگذار کرد، ول کرد، عقب نشینی کرد.

Lose ground
یعنی: ول کردن، نتیجه ندادن، واگذاردن، خراب کردن، تصادفا، ات ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 اتفاقی، دست بر قضا، بر حسب اتفاق، از قضا

I happen to be the one who
من کسی هستم که
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

5 باعث میشود، برای همین. ١٣٩٨/١١/١١
|

6 جور در آمدن، درست در آمدن. ١٣٩٨/١١/٠٨
|