برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دانشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 pass out متضادش هم میشه collect ١٣٩٨/٠٤/١١
|

2 پادو ١٣٩٨/٠٤/١١
|

3 not spicy or rich ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

4 غذای ساده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 appendicitis
• The doctor has cured numerous people of appendicitis.
• پزشک آپاندیس بسیاری از مردم را درمان کرده است
١٣٩٨/٠٤/١١
|