برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نيلوفر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازی های آنلاین ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

2 ادای قهرمانارو درآوردن ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

3 مزین شده ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

4 تخطی از قوانین ١٣٩٩/٠١/١٩
|

5 بدتر کردن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

6 حیرت آور ١٣٩٩/٠١/١٤
|

7 دفع کردن، دور ریختن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

8 اظهار کردن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

9 برابری ١٣٩٩/٠١/١٤
|

10 استریل شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

11 مضحکانه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

12 سرشماری ١٣٩٩/٠١/١٢
|

13 گروهی که باهم زدو بند میکنند تا نظری رو تحمیل کنند ١٣٩٩/٠١/١٢
|

14 ناموزون بودن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

15 نابودگر ١٣٩٩/٠١/١٢
|

16 تقلاکردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

17 آدم وسواسی نسبت به اطراف ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

18 بصورت زیرکانه غافلگیر کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

19 چندجانبه ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

20 فلان چیز ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

21 تفهیم شدن ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

22 از نقطه نظر حرفه ای بودن ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

23 به صورت بصری ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

24 گسترده،وسیع ترشده ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

25 تجدیدنظر وسیع تر ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

26 همین الان ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

27 اساسا ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

28 Fکار زراعی ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

29 نوعی چسب ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

30 به سمت بدي سوق ميابد ١٣٩٨/١٢/١٨
|