برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جدیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حروف گچپژ در عربی نیست.وچون فارسی هم زیر مجموعه ی عربی است(لهجه ی سی وسوم عربی) و طبق دروس ریاضی هیچ زیر مجموعه ایی از خود مجموعه بزرگتر نیست.بنابرا ... ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

2 اورک ایل(ایل قلب،ترکی است).دیناوری(ترکی است.) دینه ور(در کلمه ی آیدین و ماردین، کلمه ی دین است.که معنایش جدا از دین ومذهب است) ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

3 یوزه=یوزک...هرکلمه ایی که آخرش ک باشد 99در صد ترکی است مثل کهلیک،اردک،کبک،قلهک،ولنجک،ونکفمرجومک(مردمک).... ١٣٩٨/١٢/٢١
|

4 نبض به ظاهر عربی است چون با ض نوشته شده است ولی چون هم خانواده ی عربی ندارد.عربی نیست وترکی است ١٣٩٨/١٢/١٩
|

5 اگرکلمه ایی عربی باشد باید چند هم خانواده داشته باشد مثلا رحم،رحیم، رحمت مرحم،مرحمت.........ولی کلمه ی مرهم هیچ هم خانواده ایی ندارد.پس ترکی است
١٣٩٨/١٢/١٧
|

6 کثیف،کثافت..این کلمه به ظاهر عربی است .چون با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)نوشته شده است.ولی اگر این کلمه عربی بود.باید چند هم خانواده ی عربی داشت ... ١٣٩٨/١٢/١٢
|

7 خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی (ح ع ث ص ض ذ ط ظ )مینویسند.تا ما متوجهترکیبودن کلمات ترکی نشویم.مثلااصلان=اسلان،اطاق=اتاق،طالقان=تالقان.. ... ١٣٩٨/١٢/١٠
|

8 زنیان یک کلمه ترکی هست.(زن یان)کلماتی که اولشان زن(منظور جنس مونث نیست) دارند.مثل زنجان،زنگان،زندان، زنگین،زنکیانو، مار زنگی،زنگ کلماتی که آخرشان یان ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

9 زندان(ترکی)،دوستاق(ترکی، از جمله کلماتی کهآخرشان آق دارند.مثل ساریمساق،بارساق،قورساق، باجناق،...)زندان=زن دان، زن منظورجنس مونث نیست .کلماتی که اولشا ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

10 ارزن یک کلمه ترکی است.(ار زن)کلماتی که اولشان ار(قهرمان)دارند.مثل ارسلان،ارطغرل(ارتوغرل) کلماتی که زن(منظور جنس مونث نیست)دارند.مثل زندان،زنجان(زنگان ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

11 سلیقه یک کلمه ی ترکی است.با تلفظ صحیح آن سلقه(سلقه سهمان)، قاف در فارسی وجود ندارد.به غیر از سلایق(جمع سلیقه) هیچ هم خانواده ی دیگری در عربی موجود ن ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

12 جلیقه یک کلمه ترکی است .با تلفظ جیلیق قا(بر وزن کلمات قارقا، سیمیشقا، پوتوشقا، قونقا،دورشقا،سینقا...)قاف در فارسی وجودندارد. ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

13 خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)می نویسند.تا ما ترکها متوجه ترکی بودن کلمات ترکی نشویم.مثلاعقاب=اوقاپ،عوراباد=اورآباد، اص ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

14 خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ) می نویسند.تا ما متوجه ترکی بودن آن نشویم.معمار اگر عربی بود.علاوه بر عمارت(امارت) چندین ... ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

15 کلمات ترکی که آخرشان مار،دارد(مار منظور حیوان خزنده نیست،مثلا حیوان چهار پا خر در فارسی ، در زبان ترکی یعنی بزرگ،مثل خرپول، یا خرچنگ،حیوانی که چنگ ها ... ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

16 عصا،به ظاهر یک کلمه ی عربی است چون هم عین داردوهم ص که این حروف مخصوص زبان عربی است(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)، ولی اگر عصا کلمه ی عربی باشد. باید چند هم خانوا ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

17 عروس(اروس=گلین)، کلمه ی ترکی است.که مثل خیلی از کلمات ترکی باعین که از حروف مخصوص عربی (ح ع ث ص ض ذ ط ظ) می باشد.نوشته شده است.اروس(عروس)،اوقاپ(عقاب) ... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

18 فراموش(فرا موش)،خاموش(خا موش) لطفا ریشه کلمه رابنویسید.موش در این کلمه ها بخاطر چیست؟؟؟؟؟ ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

19 عروس، کلمه ی ترکی است.که مثل خیلی از کلمات ترکی باعین که از حروف مخصوص عربی (ح ع ث ص ض ذ ط ظ) می باشد.نوشته شده است.اروس(عروس)،اوقاپ(عقاب)آشیق(عاشق)، ... ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

20 فایتون(درشکه)یک کلمه ترکی است ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

21 خیلی از کلمات ترکی از طریق ترکها به روسیه رفته. ودوباره با تلفظ روسی به ترکها برگشته. ومافکر کردیم که روسی هست.مثل بارز آن کلمه ی عربی حنامی باشد(حنا ... ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

22 صندوق، یک کلمه ترکی است که با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) ص نوشته شده است.املای صحیح آن ساندیق است. ساندیغ خانه قدیم به انباری می گفتیم....کل ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

23 کاغذ(غین و قاف در فارسی نیست ومشترک بین عربی وترکی است.ذ جزوحروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ) است.خیلی وقتها کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی مینویسند ... ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

24 زمام، یک کلمه ی ترکی است.(ز مام)، اگر عربی بود چندتا کلمه ی هم خانواده باید داشت که ندارد. ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

25 حمام، به ظاهر یک کلمه ی عربی است.چون با ح نوشته شده وح حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)است.ولی چون حمام هیچ هم خانواده ی در عربی ندارد.بجز استحمام(که ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

26 مغز، غین وقاف در فارسی نیست.وغین وقاف مخصوص زبان عربی وترکی است.اگرمغز عربی بود.چندتا هم خانواده داشت و به بابهای مختلف می رفت. با این حساب مغز یک ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

27 غین و قاف در زبان فارسی وجود ندارد.وحروف مشترک عربی وترکی است.اگردباغ عربی بود.باید چند کلمه ی هم خانواده هم داشت که ندارد.دباغ یک کلمه ی ترکی است . ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

28 در ظاهر به نظر می رسد که طبخ عربی باشد چون با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ )نوشته شده است. طبخ و طباخی و مطبخ هم خانواده ی طبخ است. ولی اگر طبخ عر ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

29 سرمه یک کلمه ترکی است.از فعل سورماق(راندن، رانندگی کردن، کشیدن)کشیدن موادی روی چشم ،مالیدن مواد روی چشم ١٣٩٨/١٢/٠١
|

30 در نگاه اول سرعت یک کلمه عربی است. چون عین دارد.وعین مخصوص زبان عربی است.و در زبانهای دیگر وجود ندارد. هم خانواده ی سرعت اسرع و تسریع است.اگر سرعت عر ... ١٣٩٨/١٢/٠١
|

31 قپان، یا قاپان، یک کلمه ترکی است.چون قاف در فارسی نیست و پ در عربی نیست. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

32 چکش یک کلمه ترکی است.از چاکیشماق(برخوردکردن دوچیز به هم)، چاکیشما " به معنی تصادف و وارد شدن ضربه به هم.
.
چکش که ابزاری است در جهت ضربه وارد ک ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

33 تیشه یک کلمه ترکی است.
( مثلا ، توپراقی دئشه ، مختصر جابه جا یا کندن خاک با ابزاری) .
همان طور که میدانید در زبان تورکی نقاط تیز بدن از حرف " د ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

34 آتش یک کلمه ترکی استاز فعل آتیلماخ است و از طرفی میدانیم شعله های آتش در حین جهندگی حالتی پیچ در پیچ دارد که به آن آتیش می گویند.
یکی از دلایل قو ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

35 یراق یک کلمه ترکی است.قاف در زبان فارسی وجود ندارد.یراق " یاراق " به معنای برنده و شکافنده می باشد که در قدیم تورکان به ابزارهای برنده مثل شمشیر و .. ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

36 اتو یک کلمه ترکی است از مصدر اوتمک، "،سوزاندن موهای ریزپرندگان ازجمله مرغ و...را اوتمک گویند.همچنین سوزاندن یاخواباندن پرزهای پارچه راهم اوتمک گفته ا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

37 چکمه یککلمه ترکی هست.چکمه جیک = نیم چکمه
چکمه چی = چکمه دوز
چکه جک = پاشنه کش
چکیشمک = منازعه کردن،مشاجره کردن،کشمکش کردن،شرط بندی و شکستن ج ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

38 اوج با تلفظ صحیح آن(تقریبا مثل عوج،البته عین مخصوص زبان عربی است ومجبورا با عین نوشتم. اوو ج)،یک کلمه ترکی است .مثلا نوک سوزن، یا نوک قله ی کوه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

39 تفنگ ،یک کلمه ترکی است .کلماتی که آخرشان انگ دارند.ترکی هست.آهنگ، کلنگ، انگ،دنگ، ننگ،اورنگ، پورنگ، جفنگ، قشنگ،فشنگ،نهنگ، پلنگ، سوفنگ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

40 آهنگ ،یک کلمه ترکی است .کلماتی که آخرشان انگ دارند.ترکی هست.آهنگ، کلنگ، انگ،دنگ، ننگ،اورنگ، پورنگ، تفنگ، قشنگ،فشنگ،نهنگ، پلنگ، سوفنگ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

41 جلو یک کلمه ترکی است.(آتین جلوسینان یاپیشدیم)یعنی دهنه ی اسب را گرفتم ١٣٩٨/١١/٣٠
|

42 امید وار یک کلمه ی ترکی است امید وار(اومود وار)امید از فعل اومماق وار یعنی هست.... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

43 تیمار از فعل تومار لاماق ترکی است.مثلاآتی تومارلاماق(تیمار کردن اسب)،کلماتی که آخرشان مار دارند. تیمار،بیمار،میانمار،زاتمار، سوسمار، دامار،یامار، ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

44 استوار یک کلمه ترکی هست.استوار(اوست وار)، اوست یعنی بالا وار یعنی هست(مثل امیدوار، یعنی اومودوار)امید هست... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

45 استاد یک کلمه ی ترکی به معنای اوستون آد(نام برتر) است که از ترکی به عربی شد.رفته و شده استاد و جمع آن اساتید....اگر استاد واساتید کلمه ی عربی بود.بای ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

46 تاریخ از کلمه ی ترکی، آرخا(پشت) به عربی رفته وبصورت تاریخ و جمع آن تواریخ در آمده است و کلمه ی مورخ از روی آنها ساخته شده است .اگر تاریخ کلمه ی عرب ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

47 کلمه بخار از کلمه بوغ(دوتا معنا دارد.1سبیل،2بخار)ترکی گرفته شده است. قابلامانین بوغی الیمی چالدی(بخار قابلمه دستم را سوزانید.).کلمه ی بوغ ترکی به عرب ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

48 سیاق، قاف در زبان فارسی نیست.ومخصوص زبان عربی وترکی است.اگر سیاق عربی بود.باید چند کلمه هم خانواده و مترادف داشت که ندارد.سیاق از کلمه ی ترکی سایاق و ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

49 زنگوله، نام پهلوان تورانی(ترک)،زنگوله(زن گوله) کلماتی که اولشان زن (منظور جنس مونث و فعل زدن نیست)دارنند.مثل زندان، زنگان، زنگین(ثروتمند)،زنجان، زنک ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

50 طناز یا تن ناز، در ظاهر باید طنازیک کلمه ی عربی باشد چون با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ ) نوشته شده است.ولی اگرطناز عربی باشد باید چند کلمه ی هم ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

51 طناب یا تنآب، (هموزن بیناب(هزارتا آبادی)(میناب(هزارتا آبادی)، خیلی از کلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ) مینویسند.تا ما ترکها متوجه ن ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

52 مردمک(عدسی چشم)، عدس یک کلمه ی عربی هست چون عین دارد.وعین مخصوص زبان عربی است. عدس در زبان ترکی مرجومک (مخفف آن مرجی است). .....عدس(مرجومک)عدسی چشم ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

53 صابون یا سابین، خیلی ازکلمات ترکی را با حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ط ظ ذ) می نویسند.تا ترکها متوجه نشونند که این کلمه ترکی است سابین(صابون) که فعل سا ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

54 عسس یا اسس،در نگاه اول عسس عربی است چون عین دارد. وعین مخصوص زبان عربی است.ولی چون عسس هیچ کلمه هم خانواده در عربی ندارد. به نظرمی رسد این کلم ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

55 گالیش یا قالیش، در زبان فارسی قاف نیست.بخاطر آنوقتی ما ترکها میگوییم قوقوش(پرنده ی قو)فارسها گوگوش می نویسند.وقرgor(جرقه های آتش در ترکی )را گر و گر ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

56 گازور(رختشو)، گازور یا قازور...قاف در زبان فارسی وجود ندارد. بخاطر آن وقتی که ما ترکها میگوییم قوقوش(پرنده ی قو) آنها گوگوش مینویسند. ووقتی قرgor(جرق ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

57 یادگار(یاد قار)،ماند گار(ماند قار)،روزگار(روز قار)، قاف در زبان فارسی وجود ندارد.وقتی ما ترکها میگوییم. قوقوش(پرنده ی قو) فارسها آنرا گوگوش می نویسند ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

58 زعفران، این کلمه در نگاه اول یک کلمه ی عربی است.چون عین دارد.و عین جزوحروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)هست.ولی چون در عربی کلمه ی هم خانواده ی زعفران ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

59 عصا،به ظاهر یک کلمه ی عربی است چون هم عین داردوهم ص که این حروف مخصوص زبان عربی است(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)، ولی اگر عصا کلمه ی عربی باشد. باید چند هم خانو ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

60 معنای اسالم چیست؟(اسا لم) اگر کلمه عربی بود.بصورت (سلم،فعل) و اسالم(افاعل) باب ، افاعل در عربی وجود ندارد.به نظر می رسد.اسالم از فعل آسلانماق(آویزان ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

61 حروف ح ع ث ص ض ذ ط ظ مخصوص زبان عربی است.غین وقاف حروف مشترک زبان عربی وترکی است.....اگر کلمه ایی هم غین و قاف داشته باشد.و در عین حال یکی از حروف ح ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

62 غین وقاف حروف مشترک زبان عربی وترکی است ودر فارسی وجود ندارد.و حروف گچپژ در عربی وجود نداردولی در ترکی وفارسی وجود دارد.....اگر کلمه ایی هم غین و قاف ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

63 بغض، از کلمه ی بغاز(گلو) ترکی وارد زبان عربی شده.بوغاز(گلو، گلوگاه)،بغض گریه وخشمی که در گلو می ماند. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

64 قاف در زبان فارسی وجود ندارد.جاهایی که آخرشان قان(باغ) از قانلیق(باغ انگور) دارند.مثل توفارقان، وایقان، ممقان،چهره قان(چهره گان)،طالقان(تالقان) سمنقا ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|

65 در زبان فارسی قاف وجود ندارد.قاف مخصوص زبان عربی وترکی هست .عین مخصوص زبان عربی است. کلمات ترکی را نباید با عین نوشت.الاقه(بر وزن ملاقه) والا قه بند ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|