برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پرویز قربانلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شیل، سدو مانعی که برای ماهی گیری در مسیر رودخانه ایجاد میشود ١٣٩٩/٠١/٢٢
|