برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پاشا هادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دستگاه هایی که از یا یا چند عدسی که یک سیستم مرکزدار را ایجاد میکنند !تشکیل یافته اند ١٣٩٩/٠١/٢٢
|