برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1 بزرگ تن و مردی با اندام های قوی و بزرگ
2 شجاع و نترس و با درایت
3 در ایران باستان به نوعی مرکب جوهر از رس میگفتند
4 پهلوان و جوانمرد ، با ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

2 1 خالق و خلق کننده
2 ارباب و صاحب اختیار
3 صاحب جهان و عالمیان
4 معنای اصلی او صاحب و مالکی برتر از همه چیز و بی همتا بدون شریک
. در زب ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

3 1 اوازی زیبا و بلند و جذاب
2 در زبان عربی به پیام الهی نیز اشاره شده
3 فریاد و صدای بلند�ولی گوش خراش نه �
4 اوازی بی کلام و بلند و زیبا مان ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

4 به معنای مانند گل زیبا و لطیف . زیبا رو و ارام. لطیف و شخصی نرم. زیبا و رنگ قرمز�سرخ�. منسوب به گل ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

5 1عهد و قول و قرار
نوعی قول که ارزش بالایی دارد و شکستن ان گناه بزرگیس
2 بیعت ، میثاق، توافق و...
3 معانی دیگری در فرهنگ های دیگر مانند: موا ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

6 در فرهنگ عامیانه این لغت را بد و زشت میدانند اما این لغت جزء لغات فارسی است و به عربی آلت یا ذکر گفته میشود و نام های پارسی ابار نیمور نرینگی و... را ... ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|