برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد ریاحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در پوش ظرف ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

2 شرکت کردن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

3 تهیه کردن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

4 Homemade cake
کیک خانگی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

5 جشن و مهمانی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

6 تفریح ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

7 سازمان دهی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

8 شخصی که برای ادمه تحصیل به خارج از کشور رفته ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

9 سکه ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

10 سرگرمیمثل
سرگرمی اخر هفته weekend hobby
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

11 ابزار الات شطرنج
واقعا استفاده و در اوردن کلمات از کتابای کانون کار درستیه
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

12 چهار پایه قدیمی
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

13 باقی مانده ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

14 دور انداختن
برای مثال پرتاب کردن اشغال در سطل اشغال
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

15 کارنامه تحصیلی
نتیجه ازمون
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

16 تلاش برای پیروزی ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

17 تحریم کردن
ممنوع کردن
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

18 سرعت
میزان سنجش سرعت
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

19 نابود کردن ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

20 جوی اب بسیار نازک ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

21 محوطه درونی یک چیزی ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

22 ناجی
نجات دادن
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

23 اوار بعد از حادثه ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

24 گرد باد ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

25 جذاب ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

26 طوفان برف ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

27 بلاهای طبیعی مثل زلزله ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

28 سونامی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

29 بچه شیطان ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|