برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید پژمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ماژول (در برق) ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

2 توان نامی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

3 متعادل کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

4 محدود (مورد استفاده برای بازار) ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|