برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوریا برزعلی

پوریا برزعلی علاقمند به اندیشیدن، تفکر انتقادی و تحلیلی، آمئختن، خواندن و نوشتن.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شواهد متقن ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

2 (عبارت فعلی) چیزی را به دقت مرور یا بررسی کردن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

3 (فعل عبارتی) باهم در خوش ها و بدی ها همراه بودن ١٣٩٩/٠٤/١١
|

4 If you do something all over again, you start again from the beginning
١٣٩٩/٠٤/١١
|

5 (اسم) زمانی که صرف خودمان و کارهایی که دوست داریم میکنیم ١٣٩٩/٠٤/١١
|

6 کسب درآمد کافی برای گذارن زندگی یک نفر ١٣٩٩/٠٤/١١
|

7 مشکل ساز ١٣٩٩/٠٤/١١
|

8 هر جور عشقمه؛ هر جور دلم بخواهد! ١٣٩٩/٠٤/١١
|

9 تعویق انداز ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

10 (اصطلاح، کنایه) آخر دنیا، قیامت ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

11 (اصطلاح) روده دو نفر بهم وصله! (یعنی خیلی باهم رفیقن و همه جا باهم هستن) ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

12 مسافرت زنانه/ذخترانه (مردی همراه آنها نباشد) ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|