برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پویا محمودی

پویا محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وضع خر تو خر ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

2 رعایت کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

3 اضافی ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

4 در دست اقدام ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

5 مردد بودن
تجدید نظر کردن
تردید داشتن
دو دل بودن
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

6 خبرچینی کردن ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

7 رسم ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

8 نق نقو ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

9 همیشه وفادار ماندن. ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

10 آماده کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

11 سامانه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

12 شناسه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

13 تبلیغات هدفمند ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

14 پیاز داغ چیزی را زیاد کردن. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

15 مخصوص به خود. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

16 در همان زمان ١٣٩٩/٠٣/١١
|

17 طرد شدن ١٣٩٩/٠٣/١١
|

18 دوره‌گرد ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

19 دلهره ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

20 نکته ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

21 پیشوا ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

22 شوالیه ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

23 تو گور لرزیدن. ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

24 شور و هیجان ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

25 سیاست‌گذار ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

26 اضافه وزن بیش از حد ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

27 اشارات ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

28 قشر متوسط ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

29 ایده ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

30 کارمند ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

31 توانمند ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

32 بروز بودن
بروز ماندن
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

33 محدود کردن، اداره کردن و تعدیل کردن. ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

34 مگر تا لحظه... نبود که... ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

35 آگاه ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

36 دامنه قدرت
حوزه اختیار
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

37 رهنمود کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

38 برقراری دموکراسی ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

39 کامل، حسابی، همه جانبه، از دل و جان، تمام عیار، با تمام وجود، با همه‌ی قدرت. ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

40 کامل، حسابی، همه جانبه، از دل و جان، تمام عیار، با تمام وجود، با همه‌ی قدرت. ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

41 تفاوت فاحش ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

42 تفاوت چشمگیر ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

43 صحیح و سالم ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

44 صحت و سلامت ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

45 بالا رتبه ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

46 والا رتبه ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

47 پیش‌درآمد ١٣٩٩/٠١/١٧
|

48 هوس باز ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

49 زبان‌شناسی: منفرد. ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

50 پی بردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|