برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پویا قهرمان‌پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به یک دلیل ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

2 تحت استقرار درآمده است
به استقرار درآمده است
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

3 استقرار ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

4 Has undergone sth
چیزی را پشت سر گذاشته است
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

5 از قِبَلِ آن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

6 روزبه‌روز بیشتر ١٣٩٨/٠١/٢٥
|