برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سهیلا رمضانی

سهیلا رمضانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به هر حال ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

2 نقطه عطف ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

3 پرمایه ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

4 وسیع ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

5 متارکه قریب الوقوع ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

6 چاپ ١٣٩٩/٠٤/١٦
|