برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسول امینی

رسول امینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دورتر ١٣٩٩/٠١/١٣
|

2 خیلی بیرون، بیرون‌تر، خارج‌تر ١٣٩٩/٠١/١٣
|

3 عمیقا، عمیق به درون، توتر (بیشتر به تو) ١٣٩٩/٠١/١٣
|

4 حرف اضافه، حرف اضافه پیشین و پسین ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

5 حرف اضافه پسین (مانند نقش‌نمای مفعول مستقیم - را) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

6 حرف اضافه پیشین (به، از، در، با، بین، تا، جلو، میان و …) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

7 رو به رو، چشم تو چشم، دهن به دهن
(حرف اضافه، حرف اضافه مکان)
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

8 می‌توان معنای �از� را نیز برای آن {در هنگام ترجمه به پارسی} در نظر گرفت. مثلا:
�ill with malaria�
- بیمار (ناخوش) از مالاریا ::: (بیمار به خاط ...
١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

9 هم‌سر یا همسر (هم اندازه، به گویش خراسانی) یا همانند (بجای �مانند یا مثل� بکار رود؛ یعنی از دو واژه �مثل� و �مانند� استفاده نشود) ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

10 آسی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

11 روان (آواشناسی-زبانشناسی) ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

12 واک‌دار (زبانشناسی) ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

13 عروس (به معني زن پسر) ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

14 واژه‌گردانی (زبانشناسی)
گروهی از کلمات که از نظر معنای ساختاری با معنای منظوری متفاوتند، مثل کلمه �نامرد�، این کلمه از نظر ساختاری یعنی �کسی که مر ...
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

15 واژه‌گردانی شده
(زبانشناسی - Lexicalization )
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

16 صدای کبوتر ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

17 دوان دوان آمدن (فعل همراه اسم مصدر) ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

18 دوهجایی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

19 رقص سیمد ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

20 امایی (دستور زبان) ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

21 کستا ختاگوروف ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

22 دیگور (مربوط به قوم ایرانی" آسی یا اوستی" در قفقاز)، دیگوری، {گویش} دیگورون ١٣٩٨/٠٣/١١
|

23 فاعل ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

24 حروف ندا ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

25 به طور خر کردن، به طور نوازش کردن، چرب زبانی، ریشخندگری، ناز ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

26 حروف ربط جداساز
- جمع Disjunctive
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

27 اوستیا ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

28 مفعول (دستورزبان) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

29 کاباردی، قوم کاباردی، قومی قفقازی ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

30 پاس کردن (از ریشه پاسبانی) درست است؛ نباید پارس کردن خوانده شود، اضافه کردن حرف �ر� در حقیقت یک اشتباه است. ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

31 واق واق کردن، پاس کردن نباید پارس کردن خوانده شود، اضافه کردن حرف �ر� در حقیقت یک اشتباه است.
- از ریشه پاسبانی کردن.
١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

32 پیش‌فعل، پیش فعل، پیشوند فعل ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|