برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا هروی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فراخوانی ١٣٩٧/١٠/٢١
|

2 عمر مفید ١٣٩٧/١٠/٢١
|

3 تشخیص دادن، تمیز دادن.
مثال:
The boy could not delineate type A car from type B car.
آن پسر قادر به تشخیص خودروی نوع الف از خودروی نوع ب نبو ...
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

4 (کسب و کار) متصدی، سرپرست. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

5 (1) گردش مالی
(2) جابجایی شغلی، نسبت خروج از شغل (به دلیل برکناری، استعفا و ...) به انتصاب
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

6 غیر واقعی، مثالی، خیالی، مطلبی که خیالی بوده و تنها برای مقاصد آموزش بیان شده است. ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

7 خط مشی یا اصول سازمانی مبنی بر گفتن �فقط آنچه فرد باید بداند� و نه تمام حقایق، داده ها، یا اطلاعات.
�نیار به دانستن�
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

8 میزان حیاتی بودن ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

9 تثبیت شدن. مستحکم شدن. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

10 (در صنعت تعمیر و نگهداری) نوعی بازرسی پیش از عملیات (پرواز هواپیما، حرکت اتومیبل در جاده و ...) که توسط تیم فنی - تعمیر و نگهداری انجام می‏شود.
(ب ...
١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

11 وضع قانون
(Example : This regulation lays down rules on analysis of the data)
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

12 فرهنگ عادلانه، فرهنگ خطا پذیری.
این نوع فرهنگ متضاد �فرهنگ سرزنشی یا punitive culture� بوده و هدف از آن سرزنش افراد برای انجام خطاهای احتمالی نیست ...
١٣٩٧/٠٥/١٧
|

13 1. (فعل) ارزیابی دقیق، مطالعه عمیق، مداقه
2. (فعل) انجام تحقیقات دقیق پیش از استخدام فرد
3. (اسم - غیر رسمی) کهنه سربار
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

14 دلیل، علت، انگیزه.
(مثال: You must provide us ground for your absence in our weekly meeting)
١٣٩٧/٠٤/١٨
|

15 ایجاد کردن (در صورت استفاده به همراه خطر، تهدید و یک اثر)
مثال: pose a threat to society : ایجاد تهدید برای جامعه
١٣٩٧/٠٤/١٨
|

16 همچنین ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

17 اصلاً اگر رخ دهد.
برای تأکید روی بار منفی بکار میرود.
It doesn't usually rain so much, IF AT ALL : It doesn't usually rain so much, BUT USUALL ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 managing director
• He rose from office boy to managing director in ten years.
• او طی مدت ده سال از یک کارمند به سمت مدیر عاملی رسید.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

2 managing director
• She works as PA to the managing director.
• او به عنوان معاون مدیر عامل فعالیت می‏کند.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|