برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر عبدالهی

Medical science student

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Get rid of : خلاص شدن از شر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

2 adj. Strongly opposed to political or social change __ a reactionary n. ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

3 کفش پاشنه بلند زنانه ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

4 کشف کردن
یافتن
فهمیدن
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

5 خالی کردن
تخلیه کردن
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

6 راننده ؛ شوفر ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

7 کامیون یدک کش (جرثقیل)
For example: your car won't start, so you have to call tow truck
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

8 کلاه (زمستانی) ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

9 زیر زمین
انبار
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

10 زیر زمین ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

11 راه رو
A corridor is a passage in a large building or on a train
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

12 آسان
قابل استفاده
راحت و آسوده
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

13 Oil or fat that comes from cooking or etc ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

14 دستمال ؛
پارچه ابریشمی
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

15 نوار چسپ فرانما ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

16 نخ خیاطی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

17 پیچ گوشتی
You use a screwdriver to tighten or loosen a screw
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

18 Attractive and well designed ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

19 ترسیدن؛
استرس داشتن ؛
If you are dreading something, you are afraid of something that is going to be happen
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

20 Look at sb/sth very carefully ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

21 برپاداشتن
The cerry blossom festival is a tradition that people observe in Japan every spring
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

22 نشانه
مظهر
سمبل
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

23 دفترچه ای که نکات ایمنی در آن میباشد ؛
دستورالعمل ایمنی
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

24 حاشیه در علائم نوشتاری(معمولا در ابتدای پاراگراف ) ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|