برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Saturn به فارسی کیوان میشود ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

2 این جمله ریخت سازمانی why are you here? است ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

3 با این شیبی که داره پیش میره گمون نکنم چیزی برای آینده بمانه،حسین اقا... مانند این سال ها تنها ما (مردم) میتوانیم کاری کنیم ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

4 فارسی (مردن) میشود (مردن) همین... سپاس ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

5 داده برگ ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

6 پوزش میخوام ولی{ فارسی} بررسی میشود (بررسی)...همین! ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

7 واژه تراریخته به نادرستی به کار میرود ، برابر انگلیسی تراریخته transform میشود . gene از ریشه یونانی genes سرچشمه میگیرد . که فارسی آن (زاد،زاگ یا ز ... ١٣٩٩/٠١/١٨
|

8 برابر (فارسی) نیاکان میشود (نیاکان) سپاس... ١٣٩٩/٠١/١٦
|